KeyedHashAlgorithm.Dispose(Boolean) Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element KeyedHashAlgorithm i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the KeyedHashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Wartość true, aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane, a wartość false, aby zwolnić tylko zasoby niezarządzane.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez publiczną metodę Dispose() i metodę Finalize.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Metoda Dispose() wywołuje chronioną metodę Dispose(Boolean) z parametrem disposing ustawionym na wartość true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize wywołuje Dispose z disposingem ustawionym na false.Finalize invokes Dispose with disposing set to false.

Gdy disposing parametr jest true, ta metoda zwalnia wszystkie zasoby przechowywane przez wszystkie obiekty zarządzane, do których odwołuje się ten KeyedHashAlgorithm.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this KeyedHashAlgorithm references. Ta metoda wywołuje metodę Dispose() każdego obiektu, do którego istnieje odwołanie.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Dispose mogą być wywoływane wiele razy przez inne obiekty. Dispose can be called multiple times by other objects. Podczas zastępowania Dispose(Boolean)należy zachować ostrożność, aby nie odwoływać się do obiektów, które zostały wcześniej usunięte we wcześniejszej wywołaniu Dispose.When overriding Dispose(Boolean), be careful not to reference objects that have been previously disposed in an earlier call to Dispose. Aby uzyskać więcej informacji na temat implementowania Dispose(Boolean), zobacz [implementowanie metody Dispose](~/docs/standard/garbage-collection/implementing-dispose.md).For more information about how to implement Dispose(Boolean), see [Implementing a Dispose Method](~/docs/standard/garbage-collection/implementing-dispose.md). Aby uzyskać więcej informacji na temat Dispose i Finalize, zobacz [Oczyszczanie zasobów niezarządzanych](~/docs/standard/garbage-collection/unmanaged.md).For more information about Dispose and Finalize, see [Cleaning Up Unmanaged Resources](~/docs/standard/garbage-collection/unmanaged.md).

Dotyczy

Zobacz też