KeyedHashAlgorithm.KeyValue Pole

Definicja

Klucz, który ma być używany w algorytmie wyznaczania wartości skrótu.The key to use in the hash algorithm.

protected: cli::array <System::Byte> ^ KeyValue;
protected byte[] KeyValue;
val mutable KeyValue : byte[]
Protected KeyValue As Byte() 

Wartość pola

Byte[]

Uwagi

Dostęp do tego pola uzyskuje się za pomocą właściwości Key.This field is accessed through the Key property.

Dotyczy

Zobacz też