SignerInfo.AddUnsignedAttribute(AsnEncodedData) Metoda

Definicja

Dodaje określony atrybut do bieżącego dokumentu.Adds the specified attribute to the current document.

public:
 void AddUnsignedAttribute(System::Security::Cryptography::AsnEncodedData ^ asnEncodedData);
public void AddUnsignedAttribute (System.Security.Cryptography.AsnEncodedData asnEncodedData);
member this.AddUnsignedAttribute : System.Security.Cryptography.AsnEncodedData -> unit
Public Sub AddUnsignedAttribute (asnEncodedData As AsnEncodedData)

Parametry

asnEncodedData
AsnEncodedData

Atrybut z kodowaniem ASN. 1, który ma zostać dodany do dokumentu.The ASN.1 encoded attribute to add to the document.

Wyjątki

Nie można znaleźć oryginalnej osoby podpisującej.Cannot find the original signer.

-lub--or-

ASN1 uszkodzone dane.ASN1 corrupted data.

Uwagi

Jeśli określony atrybut już istnieje w dokumencie, jest on scalany z istniejącym elementem.If the specified attribute already exists in the document, it is merged with the existing one.

Po dodaniu dokumentu zostanie on jeszcze zakodowany.The document is re-encoded after the addition.

Dotyczy