SignerInfo.CounterSignerInfos Właściwość

Definicja

CounterSignerInfosWłaściwość pobiera zestaw podpisywania liczników skojarzonych z informacjami o logowaniu.The CounterSignerInfos property retrieves the set of counter signers associated with the signer information.

public:
 property System::Security::Cryptography::Pkcs::SignerInfoCollection ^ CounterSignerInfos { System::Security::Cryptography::Pkcs::SignerInfoCollection ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.Pkcs.SignerInfoCollection CounterSignerInfos { get; }
member this.CounterSignerInfos : System.Security.Cryptography.Pkcs.SignerInfoCollection
Public ReadOnly Property CounterSignerInfos As SignerInfoCollection

Wartość właściwości

SignerInfoCollection

SignerInfoCollectionKolekcja, która reprezentuje osoby podpisujące dane osoby podpisującej.A SignerInfoCollection collection that represents the counter signers for the signer information. Jeśli nie ma żadnych podpisywania liczników, właściwość jest pustą kolekcją.If there are no counter signers, the property is an empty collection.

Uwagi

Ta implementacja #7 CMS/PKCS obsługuje tylko jeden poziom kontrpodpis.This implementation of CMS/PKCS #7 supports only one level of countersignature. Oznacza to, że podpis może być podpisany, który tworzy element kontrpodpis, ale nie można ponownie podpisać kontrpodpis.That is, a signature can be signed, which forms a countersignature, but that countersignature cannot be signed again.

Dotyczy

Zobacz też