SignerInfo.RemoveUnsignedAttribute(AsnEncodedData) Metoda

Definicja

Usuwa określony atrybut z bieżącego dokumentu.Removes the specified attribute from the current document.

public:
 void RemoveUnsignedAttribute(System::Security::Cryptography::AsnEncodedData ^ asnEncodedData);
public void RemoveUnsignedAttribute (System.Security.Cryptography.AsnEncodedData asnEncodedData);
member this.RemoveUnsignedAttribute : System.Security.Cryptography.AsnEncodedData -> unit
Public Sub RemoveUnsignedAttribute (asnEncodedData As AsnEncodedData)

Parametry

asnEncodedData
AsnEncodedData

Atrybut "ASN. 1" z kodowaniem do usunięcia z dokumentu.The ASN.1 encoded attribute to remove from the document.

Wyjątki

Nie można znaleźć oryginalnej osoby podpisującej.Cannot find the original signer.

-lub--or-

Nie znaleziono atrybutu.Attribute not found.

-lub--or-

ASN1 uszkodzone dane.ASN1 corrupted data.

Uwagi

Po usunięciu dokument zostanie po nim zakodowany.The document is re-encoded after the removal.

Dotyczy