SignerInfoCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

SyncRootWłaściwość pobiera Object obiekt służący do synchronizowania dostępu do SignerInfoCollection kolekcji.The SyncRoot property retrieves an Object object is used to synchronize access to the SignerInfoCollection collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

ObjectObiekt służy do synchronizowania dostępu do SignerInfoCollection kolekcji.An Object object is used to synchronize access to the SignerInfoCollection collection.

Implementuje

Dotyczy