SignerInfoCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

SignerInfoEnumeratorObiekt, który może służyć do wyliczania SignerInfoCollection kolekcji.A SignerInfoEnumerator object that can be used to enumerate the SignerInfoCollection collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy SignerInfoCollection wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the SignerInfoCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy

Zobacz też