TripleDES.LegalKeySizes Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiary kluczy w bitach, które są obsługiwane przez algorytm symetryczny.Gets the key sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

public:
 virtual property cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ LegalKeySizes { cli::array <System::Security::Cryptography::KeySizes ^> ^ get(); };
public override System.Security.Cryptography.KeySizes[] LegalKeySizes { get; }
member this.LegalKeySizes : System.Security.Cryptography.KeySizes[]
Public Overrides ReadOnly Property LegalKeySizes As KeySizes()

Wartość właściwości

KeySizes[]

Tablica zawierająca rozmiary kluczy obsługiwane przez ten algorytm.An array that contains the key sizes supported by the algorithm.

Uwagi

W przypadku TripleDES klucze prawne są 128 i 192 bitów.For TripleDES, the legal key sizes are 128 and 192 bits.

Dotyczy