EncryptedXml EncryptedXml EncryptedXml EncryptedXml Class

Definicja

Reprezentuje model procesu służący do implementowania szyfrowania XML.Represents the process model for implementing XML encryption.

public ref class EncryptedXml
public class EncryptedXml
type EncryptedXml = class
Public Class EncryptedXml
Dziedziczenie
EncryptedXmlEncryptedXmlEncryptedXmlEncryptedXml

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia prostej klasy narzędzi, która używa TripleDES algorytmu do szyfrowania dokumentu XML.The following code example demonstrates how to create a simple utility class that uses the TripleDES algorithm to encrypt an XML document.

#using <System.Security.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Security::Cryptography::Xml;

ref class TrippleDESDocumentEncryption
{
protected:
  XmlDocument^ docValue;
  TripleDES^ algValue;

public:
  TrippleDESDocumentEncryption( XmlDocument^ Doc, TripleDES^ Key )
  {
   if ( Doc != nullptr )
   {
     docValue = Doc;
   }
   else
   {
     throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );
   }

   if ( Key != nullptr )
   {
     algValue = Key;
   }
   else
   {
     throw gcnew ArgumentNullException( L"Key" );
   }
  }


  property XmlDocument^ Doc
  {
   XmlDocument^ get()
   {
     return docValue;
   }

   void set( XmlDocument^ value )
   {
     docValue = value;
   }

  }

  property TripleDES^ Alg
  {
   TripleDES^ get()
   {
     return algValue;
   }

   void set( TripleDES^ value )
   {
     algValue = value;
   }

  }
  void Clear()
  {
   if ( algValue != nullptr )
   {
     algValue->Clear();
   }
   else
   {
     throw gcnew Exception( L"No TripleDES key was found to clear." );
   }
  }

  void Encrypt( String^ Element )
  {

   // Find the element by name and create a new
   // XmlElement object.
   XmlElement^ inputElement = dynamic_cast<XmlElement^>(docValue->GetElementsByTagName( Element )->Item( 0 ));

   // If the element was not found, throw an exception.
   if ( inputElement == nullptr )
   {
     throw gcnew Exception( L"The element was not found." );
   }


   // Create a new EncryptedXml object.
   EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml( docValue );

   // Encrypt the element using the symmetric key.
   array<Byte>^rgbOutput = exml->EncryptData( inputElement, algValue, false );

   // Create an EncryptedData object and populate it.
   EncryptedData^ ed = gcnew EncryptedData;

   // Specify the namespace URI for XML encryption elements.
   ed->Type = EncryptedXml::XmlEncElementUrl;

   // Specify the namespace URI for the TrippleDES algorithm.
   ed->EncryptionMethod = gcnew EncryptionMethod( EncryptedXml::XmlEncTripleDESUrl );

   // Create a CipherData element.
   ed->CipherData = gcnew CipherData;

   // Set the CipherData element to the value of the encrypted XML element.
   ed->CipherData->CipherValue = rgbOutput;

   // Replace the plaintext XML elemnt with an EncryptedData element.
   EncryptedXml::ReplaceElement( inputElement, ed, false );
  }

  void Decrypt()
  {

   // XmlElement object.
   XmlElement^ encryptedElement = dynamic_cast<XmlElement^>(docValue->GetElementsByTagName( L"EncryptedData" )->Item( 0 ));

   // If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
   if ( encryptedElement == nullptr )
   {
     throw gcnew Exception( L"The EncryptedData element was not found." );
   }


   // Create an EncryptedData object and populate it.
   EncryptedData^ ed = gcnew EncryptedData;
   ed->LoadXml( encryptedElement );

   // Create a new EncryptedXml object.
   EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml;

   // Decrypt the element using the symmetric key.
   array<Byte>^rgbOutput = exml->DecryptData( ed, algValue );

   // Replace the encryptedData element with the plaintext XML elemnt.
   exml->ReplaceData( encryptedElement, rgbOutput );
  }

};

int main()
{

  // Create an XmlDocument object.
  XmlDocument^ xmlDoc = gcnew XmlDocument;

  // Load an XML file into the XmlDocument object.
  try
  {
   xmlDoc->PreserveWhitespace = true;
   xmlDoc->Load( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
   return 0;
  }


  // Create a new TripleDES key.
  TripleDESCryptoServiceProvider^ tDESkey = gcnew TripleDESCryptoServiceProvider;

  // Create a new instance of the TrippleDESDocumentEncryption object
  // defined in this sample.
  TrippleDESDocumentEncryption^ xmlTDES = gcnew TrippleDESDocumentEncryption( xmlDoc,tDESkey );
  try
  {

   // Encrypt the "creditcard" element.
   xmlTDES->Encrypt( L"creditcard" );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine( L"Encrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlTDES->Doc->OuterXml );

   // Decrypt the "creditcard" element.
   xmlTDES->Decrypt();

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"Decrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlTDES->Doc->OuterXml );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }
  finally
  {

   // Clear the TripleDES key.
   xmlTDES->Clear();
  }

  return 1;
}

using System;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.Xml;

	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{

			// Create an XmlDocument object.
			XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

			// Load an XML file into the XmlDocument object.
			try
			{
				xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
				xmlDoc.Load("test.xml");
			}
			catch (Exception e)
			{
				Console.WriteLine(e.Message);
				return;
			}

			// Create a new TripleDES key. 
			TripleDESCryptoServiceProvider tDESkey = new TripleDESCryptoServiceProvider();

			// Create a new instance of the TrippleDESDocumentEncryption object
			// defined in this sample.
			TrippleDESDocumentEncryption xmlTDES = new TrippleDESDocumentEncryption(xmlDoc, tDESkey);
			
			try
			{
				// Encrypt the "creditcard" element.
				xmlTDES.Encrypt("creditcard");

				// Display the encrypted XML to the console.
				Console.WriteLine("Encrypted XML:");
				Console.WriteLine();
				Console.WriteLine(xmlTDES.Doc.OuterXml);

				// Decrypt the "creditcard" element.
				xmlTDES.Decrypt();

				// Display the encrypted XML to the console.
				Console.WriteLine();
				Console.WriteLine("Decrypted XML:");
				Console.WriteLine();
				Console.WriteLine(xmlTDES.Doc.OuterXml);
			}
			catch (Exception e)
			{
				Console.WriteLine(e.Message);
			}
			finally
			{
				// Clear the TripleDES key.
				xmlTDES.Clear();
			}

		}

	}

class TrippleDESDocumentEncryption
{
	protected XmlDocument docValue;
	protected TripleDES algValue;

	public TrippleDESDocumentEncryption(XmlDocument Doc, TripleDES Key)
	{
		if (Doc != null)
		{
			docValue = Doc;
		}
		else
		{
			throw new ArgumentNullException("Doc");
		}

		if (Key != null)
		{

			algValue = Key;
		}
		else
		{
			throw new ArgumentNullException("Key");
		}
	}

	public XmlDocument Doc { set { docValue = value; } get { return docValue; } }
	public TripleDES Alg { set { algValue = value; } get { return algValue; } }

	public void Clear()
	{
		if (algValue != null)
		{
			algValue.Clear();
		}
		else
		{
			throw new Exception("No TripleDES key was found to clear.");
		}
	}

	public void Encrypt(string Element)
	{
		// Find the element by name and create a new
		// XmlElement object.
		XmlElement inputElement = docValue.GetElementsByTagName(Element)[0] as XmlElement;

		// If the element was not found, throw an exception.
		if (inputElement == null)
		{
			throw new Exception("The element was not found.");
		}

		// Create a new EncryptedXml object.
		EncryptedXml exml = new EncryptedXml(docValue);

		// Encrypt the element using the symmetric key.
		byte[] rgbOutput = exml.EncryptData(inputElement, algValue, false);

		// Create an EncryptedData object and populate it.
		EncryptedData ed = new EncryptedData();

		// Specify the namespace URI for XML encryption elements.
		ed.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl;

		// Specify the namespace URI for the TrippleDES algorithm.
		ed.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl);

		// Create a CipherData element.
		ed.CipherData = new CipherData();

		// Set the CipherData element to the value of the encrypted XML element.
		ed.CipherData.CipherValue = rgbOutput;

		// Replace the plaintext XML elemnt with an EncryptedData element.
		EncryptedXml.ReplaceElement(inputElement, ed, false);
	}

	public void Decrypt()
	{

		// XmlElement object.
		XmlElement encryptedElement = docValue.GetElementsByTagName("EncryptedData")[0] as XmlElement;

		// If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
		if (encryptedElement == null)
		{
			throw new Exception("The EncryptedData element was not found.");
		}

		// Create an EncryptedData object and populate it.
		EncryptedData ed = new EncryptedData();
		ed.LoadXml(encryptedElement);

		// Create a new EncryptedXml object.
		EncryptedXml exml = new EncryptedXml();

		// Decrypt the element using the symmetric key.
		byte[] rgbOutput = exml.DecryptData(ed, algValue);

		// Replace the encryptedData element with the plaintext XML elemnt.
		exml.ReplaceData(encryptedElement, rgbOutput);

	}

}
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.XmlModule Program

  Sub Main(ByVal args() As String)

    ' Create an XmlDocument object.
    Dim xmlDoc As New XmlDocument()

    ' Load an XML file into the XmlDocument object.
    xmlDoc.PreserveWhitespace = True
    xmlDoc.Load("test.xml")


    ' Create a new TripleDES key. 
    Dim tDESkey As New TripleDESCryptoServiceProvider()

    ' Create a new instance of the TrippleDESDocumentEncryption object
    ' defined in this sample.
    Dim xmlTDES As New TrippleDESDocumentEncryption(xmlDoc, tDESkey)

    Try
      ' Encrypt the "creditcard" element.
      xmlTDES.Encrypt("creditcard")

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlTDES.Doc.OuterXml)

      ' Decrypt the "creditcard" element.
      xmlTDES.Decrypt()

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Decrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlTDES.Doc.OuterXml)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    Finally
      ' Clear the TripleDES key.
      xmlTDES.Clear()
    End Try

  End Sub
End Module 'ProgramClass TrippleDESDocumentEncryption
  Protected docValue As XmlDocument
  Protected algValue As TripleDES


  Public Sub New(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal Key As TripleDES)
    If Not (Doc Is Nothing) Then
      docValue = Doc
    Else
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If

    If Not (Key Is Nothing) Then

      algValue = Key
    Else
      Throw New ArgumentNullException("Key")
    End If

  End Sub


  Public Property Doc() As XmlDocument
    Get
      Return docValue
    End Get
    Set(ByVal value As XmlDocument)
      docValue = value
    End Set
  End Property

  Public Property Alg() As TripleDES
    Get
      Return algValue
    End Get
    Set(ByVal value As TripleDES)
      algValue = value
    End Set
  End Property

  Public Sub Clear()
    If Not (algValue Is Nothing) Then
      algValue.Clear()
    Else
      Throw New Exception("No TripleDES key was found to clear.")
    End If

  End Sub


  Public Sub Encrypt(ByVal Element As String)
    ' Find the element by name and create a new
    ' XmlElement object.
    Dim inputElement As XmlElement = docValue.GetElementsByTagName(Element)(0)

    ' If the element was not found, throw an exception.
    If inputElement Is Nothing Then
      Throw New Exception("The element was not found.")
    End If

    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml(docValue)

    ' Encrypt the element using the symmetric key.
    Dim rgbOutput As Byte() = exml.EncryptData(inputElement, algValue, False)

    ' Create an EncryptedData object and populate it.
    Dim ed As New EncryptedData()

    ' Specify the namespace URI for XML encryption elements.
    ed.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl

    ' Specify the namespace URI for the TrippleDES algorithm.
    ed.EncryptionMethod = New EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl)

    ' Create a CipherData element.
    ed.CipherData = New CipherData()

    ' Set the CipherData element to the value of the encrypted XML element.
    ed.CipherData.CipherValue = rgbOutput

    ' Replace the plaintext XML elemnt with an EncryptedData element.
    EncryptedXml.ReplaceElement(inputElement, ed, False)

  End Sub


  Public Sub Decrypt()

    ' XmlElement object.
    Dim encryptedElement As XmlElement = docValue.GetElementsByTagName("EncryptedData")(0)

    ' If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
    If encryptedElement Is Nothing Then
      Throw New Exception("The EncryptedData element was not found.")
    End If

    ' Create an EncryptedData object and populate it.
    Dim ed As New EncryptedData()
    ed.LoadXml(encryptedElement)

    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml()

    ' Decrypt the element using the symmetric key.
    Dim rgbOutput As Byte() = exml.DecryptData(ed, algValue)

    ' Replace the encryptedData element with the plaintext XML elemnt.
    exml.ReplaceData(encryptedElement, rgbOutput)

  End Sub
End Class

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób szyfrowania dokumentu XML przy użyciu klucza symetrycznego.The following code example demonstrates how to encrypt an XML document using a symmetric key. Ten przykład nie zawiera żadnych informacji o kluczu w zaszyfrowanym dokumencie XML.This example does not include any key information in the encrypted XML document.

#using <System.Security.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Security::Cryptography::Xml;
static void Encrypt( XmlDocument^ Doc, String^ ElementToEncrypt, SymmetricAlgorithm^ Alg )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( ElementToEncrypt == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"ElementToEncrypt" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );


  ////////////////////////////////////////////////
  // Find the specified element in the XmlDocument
  // object and create a new XmlElemnt object.
  ////////////////////////////////////////////////
  XmlElement^ elementToEncrypt = dynamic_cast<XmlElement^>(Doc->GetElementsByTagName( ElementToEncrypt )->Item( 0 ));

  // Throw an XmlException if the element was not found.
  if ( elementToEncrypt == nullptr )
  {
   throw gcnew XmlException( L"The specified element was not found" );
  }


  //////////////////////////////////////////////////
  // Create a new instance of the EncryptedXml class
  // and use it to encrypt the XmlElement with the
  // symmetric key.
  //////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml^ eXml = gcnew EncryptedXml;
  array<Byte>^encryptedElement = eXml->EncryptData( elementToEncrypt, Alg, false );

  ////////////////////////////////////////////////
  // Construct an EncryptedData object and populate
  // it with the desired encryption information.
  ////////////////////////////////////////////////
  EncryptedData^ edElement = gcnew EncryptedData;
  edElement->Type = EncryptedXml::XmlEncElementUrl;

  // Create an EncryptionMethod element so that the
  // receiver knows which algorithm to use for decryption.
  // Determine what kind of algorithm is being used and
  // supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.
  String^ encryptionMethod = nullptr;
  if ( dynamic_cast<TripleDES^>(Alg) )
  {
   encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncTripleDESUrl;
  }
  else
  if ( dynamic_cast<DES^>(Alg) )
  {
   encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncDESUrl;
  }
  else
  if ( dynamic_cast<Rijndael^>(Alg) )
  {
   switch ( Alg->KeySize )
   {
     case 128:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES128Url;
      break;

     case 192:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES192Url;
      break;

     case 256:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES256Url;
      break;
   }
  }
  else
  {

   // Throw an exception if the transform is not in the previous categories
   throw gcnew CryptographicException( L"The specified algorithm is not supported for XML Encryption." );
  }  edElement->EncryptionMethod = gcnew EncryptionMethod( encryptionMethod );

  // Add the encrypted element data to the
  // EncryptedData object.
  edElement->CipherData->CipherValue = encryptedElement;

  ////////////////////////////////////////////////////
  // Replace the element from the original XmlDocument
  // object with the EncryptedData element.
  ////////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml::ReplaceElement( elementToEncrypt, edElement, false );
}

static void Decrypt( XmlDocument^ Doc, SymmetricAlgorithm^ Alg )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );


  // Find the EncryptedData element in the XmlDocument.
  XmlElement^ encryptedElement = dynamic_cast<XmlElement^>(Doc->GetElementsByTagName( L"EncryptedData" )->Item( 0 ));

  // If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
  if ( encryptedElement == nullptr )
  {
   throw gcnew XmlException( L"The EncryptedData element was not found." );
  }


  // Create an EncryptedData object and populate it.
  EncryptedData^ edElement = gcnew EncryptedData;
  edElement->LoadXml( encryptedElement );

  // Create a new EncryptedXml object.
  EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml;

  // Decrypt the element using the symmetric key.
  array<Byte>^rgbOutput = exml->DecryptData( edElement, Alg );

  // Replace the encryptedData element with the plaintext XML element.
  exml->ReplaceData( encryptedElement, rgbOutput );
}

int main()
{

  // Create an XmlDocument object.
  XmlDocument^ xmlDoc = gcnew XmlDocument;

  // Load an XML file into the XmlDocument object.
  try
  {
   xmlDoc->PreserveWhitespace = true;
   xmlDoc->Load( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
   return 0;
  }


  // Create a new TripleDES key.
  TripleDESCryptoServiceProvider^ tDESkey = gcnew TripleDESCryptoServiceProvider;
  try
  {

   // Encrypt the "creditcard" element.
   Encrypt( xmlDoc, L"creditcard", tDESkey );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine( L"Encrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );

   // Decrypt the "creditcard" element.
   Decrypt( xmlDoc, tDESkey );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"Decrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }
  finally
  {

   // Clear the TripleDES key.
   tDESkey->Clear();
  }

}

using System;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.Xml;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    // Create an XmlDocument object.
    XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

    // Load an XML file into the XmlDocument object.
    try
    {
      xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
      xmlDoc.Load("test.xml");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
      return;
    }

    // Create a new TripleDES key. 
    TripleDESCryptoServiceProvider tDESkey = new TripleDESCryptoServiceProvider();


    try
    {
      // Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", tDESkey);

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);

      // Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, tDESkey);

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Decrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    finally
    {
      // Clear the TripleDES key.
      tDESkey.Clear();
    }

  }

  public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, SymmetricAlgorithm Alg)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (ElementToEncrypt == null)
      throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");

    ////////////////////////////////////////////////
    // Find the specified element in the XmlDocument
    // object and create a new XmlElemnt object.
    ////////////////////////////////////////////////

    XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;

    // Throw an XmlException if the element was not found.
    if (elementToEncrypt == null)
    {
      throw new XmlException("The specified element was not found");

    }

    //////////////////////////////////////////////////
    // Create a new instance of the EncryptedXml class 
    // and use it to encrypt the XmlElement with the 
    // symmetric key.
    //////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();

    byte[] encryptedElement = eXml.EncryptData(elementToEncrypt, Alg, false);

    ////////////////////////////////////////////////
    // Construct an EncryptedData object and populate
    // it with the desired encryption information.
    ////////////////////////////////////////////////


    EncryptedData edElement = new EncryptedData();
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl;

    // Create an EncryptionMethod element so that the 
    // receiver knows which algorithm to use for decryption.
    // Determine what kind of algorithm is being used and
    // supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.

    string encryptionMethod = null;

    if (Alg is TripleDES)
    {
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl;
    }
    else if (Alg is DES)
    {
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncDESUrl;
    }
    else if (Alg is Rijndael)
    {
      switch (Alg.KeySize)
      {
        case 128:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES128Url;
          break;
        case 192:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES192Url;
          break;
        case 256:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES256Url;
          break;
      }
    }
    else
    {
      // Throw an exception if the transform is not in the previous categories
      throw new CryptographicException("The specified algorithm is not supported for XML Encryption.");
    }

    edElement.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(encryptionMethod);

    // Add the encrypted element data to the 
    // EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement;

    ////////////////////////////////////////////////////
    // Replace the element from the original XmlDocument
    // object with the EncryptedData element.
    ////////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);

  }

  public static void Decrypt(XmlDocument Doc, SymmetricAlgorithm Alg)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");

    // Find the EncryptedData element in the XmlDocument.
    XmlElement encryptedElement = Doc.GetElementsByTagName("EncryptedData")[0] as XmlElement;

    // If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
    if (encryptedElement == null)
    {
      throw new XmlException("The EncryptedData element was not found.");
    }

    // Create an EncryptedData object and populate it.
    EncryptedData edElement = new EncryptedData();
    edElement.LoadXml(encryptedElement);

    // Create a new EncryptedXml object.
    EncryptedXml exml = new EncryptedXml();

    // Decrypt the element using the symmetric key.
    byte[] rgbOutput = exml.DecryptData(edElement, Alg);

    // Replace the encryptedData element with the plaintext XML element.
    exml.ReplaceData(encryptedElement, rgbOutput);

  }


}
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.XmlModule Program

  Sub Main(ByVal args() As String)

    ' Create an XmlDocument object.
    Dim xmlDoc As New XmlDocument()

    ' Load an XML file into the XmlDocument object.
    Try
      xmlDoc.PreserveWhitespace = True
      xmlDoc.Load("test.xml")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
      Return
    End Try

    ' Create a new TripleDES key. 
    Dim tDESkey As New TripleDESCryptoServiceProvider()


    Try
      ' Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", tDESkey)

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)

      ' Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, tDESkey)

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Decrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    Finally
      ' Clear the TripleDES key.
      tDESkey.Clear()
    End Try

  End Sub


  Sub Encrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal ElementToEncrypt As String, ByVal Alg As SymmetricAlgorithm)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If ElementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("ElementToEncrypt")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Find the specified element in the XmlDocument
    ' object and create a new XmlElemnt object.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim elementEncrypt As XmlElement = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)(0)


    ' Throw an XmlException if the element was not found.
    If ElementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New XmlException("The specified element was not found")
    End If

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Create a new instance of the EncryptedXml class 
    ' and use it to encrypt the XmlElement with the 
    ' symmetric key.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim eXml As New EncryptedXml()

    Dim encryptedElement As Byte() = eXml.EncryptData(elementEncrypt, Alg, False)

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Construct an EncryptedData object and populate
    ' it with the desired encryption information.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    Dim edElement As New EncryptedData()
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl

    ' Create an EncryptionMethod element so that the 
    ' receiver knows which algorithm to use for decryption.
    ' Determine what kind of algorithm is being used and
    ' supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.
    Dim encryptionMethod As String = Nothing

    If TypeOf Alg Is TripleDES Then
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl
    ElseIf TypeOf Alg Is DES Then
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncDESUrl
    ElseIf TypeOf Alg Is Rijndael Then
      Select Case Alg.KeySize
        Case 128
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES128Url
        Case 192
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES192Url
        Case 256
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES256Url
      End Select
    Else
      ' Throw an exception if the transform is not in the previous categories
      Throw New CryptographicException("The specified algorithm is not supported for XML Encryption.")
    End If

    edElement.EncryptionMethod = New EncryptionMethod(encryptionMethod)

    ' Add the encrypted element data to the 
    ' EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Replace the element from the original XmlDocument
    ' object with the EncryptedData element.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    EncryptedXml.ReplaceElement(elementEncrypt, edElement, False)

  End Sub


  Sub Decrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal Alg As SymmetricAlgorithm)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    ' Find the EncryptedData element in the XmlDocument.
    Dim encryptedElement As XmlElement = Doc.GetElementsByTagName("EncryptedData")(0)

    ' If the EncryptedData element was not found, throw an exception.
    If encryptedElement Is Nothing Then
      Throw New XmlException("The EncryptedData element was not found.")
    End If

    ' Create an EncryptedData object and populate it.
    Dim edElement As New EncryptedData()
    edElement.LoadXml(encryptedElement)

    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml()

    ' Decrypt the element using the symmetric key.
    Dim rgbOutput As Byte() = exml.DecryptData(edElement, Alg)

    ' Replace the encryptedData element with the plaintext XML element.
    exml.ReplaceData(encryptedElement, rgbOutput)

  End Sub
End Module

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób szyfrowania dokumentu XML przy użyciu klucza symetrycznego.The following code example demonstrates how to encrypt an XML document using a symmetric key. Ten przykład osadza nazwę klucza w zaszyfrowanym dokumencie XML, którego Metoda odszyfrowuje używa do znajdowania odpowiedniego klucza odszyfrowywania.This example embeds a key name in the encrypted XML document that the decrypting method uses to find the appropriate decryption key.

#using <System.Security.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Security::Cryptography::Xml;
static void Encrypt( XmlDocument^ Doc, String^ ElementToEncrypt, SymmetricAlgorithm^ Alg, String^ KeyName )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( ElementToEncrypt == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"ElementToEncrypt" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );


  ////////////////////////////////////////////////
  // Find the specified element in the XmlDocument
  // object and create a new XmlElemnt object.
  ////////////////////////////////////////////////
  XmlElement^ elementToEncrypt = dynamic_cast<XmlElement^>(Doc->GetElementsByTagName( ElementToEncrypt )->Item( 0 ));

  // Throw an XmlException if the element was not found.
  if ( elementToEncrypt == nullptr )
  {
   throw gcnew XmlException( L"The specified element was not found" );
  }


  //////////////////////////////////////////////////
  // Create a new instance of the EncryptedXml class
  // and use it to encrypt the XmlElement with the
  // symmetric key.
  //////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml^ eXml = gcnew EncryptedXml;
  array<Byte>^encryptedElement = eXml->EncryptData( elementToEncrypt, Alg, false );

  ////////////////////////////////////////////////
  // Construct an EncryptedData object and populate
  // it with the desired encryption information.
  ////////////////////////////////////////////////
  EncryptedData^ edElement = gcnew EncryptedData;
  edElement->Type = EncryptedXml::XmlEncElementUrl;

  // Create an EncryptionMethod element so that the
  // receiver knows which algorithm to use for decryption.
  // Determine what kind of algorithm is being used and
  // supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.
  String^ encryptionMethod = nullptr;
  if ( dynamic_cast<TripleDES^>(Alg) )
  {
   encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncTripleDESUrl;
  }
  else
  if ( dynamic_cast<DES^>(Alg) )
  {
   encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncDESUrl;
  }
  else
  if ( dynamic_cast<Rijndael^>(Alg) )
  {
   switch ( Alg->KeySize )
   {
     case 128:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES128Url;
      break;

     case 192:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES192Url;
      break;

     case 256:
      encryptionMethod = EncryptedXml::XmlEncAES256Url;
      break;
   }
  }
  else
  {

   // Throw an exception if the transform is not in the previous categories
   throw gcnew CryptographicException( L"The specified algorithm is not supported for XML Encryption." );
  }  edElement->EncryptionMethod = gcnew EncryptionMethod( encryptionMethod );

  // Set the KeyInfo element to specify the
  // name of a key.
  // Create a new KeyInfo element.
  edElement->KeyInfo = gcnew KeyInfo;

  // Create a new KeyInfoName element.
  KeyInfoName^ kin = gcnew KeyInfoName;

  // Specify a name for the key.
  kin->Value = KeyName;

  // Add the KeyInfoName element.
  edElement->KeyInfo->AddClause( kin );

  // Add the encrypted element data to the
  // EncryptedData object.
  edElement->CipherData->CipherValue = encryptedElement;

  ////////////////////////////////////////////////////
  // Replace the element from the original XmlDocument
  // object with the EncryptedData element.
  ////////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml::ReplaceElement( elementToEncrypt, edElement, false );
}

static void Decrypt( XmlDocument^ Doc, SymmetricAlgorithm^ Alg, String^ KeyName )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );

  if ( KeyName == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"KeyName" );


  // Create a new EncryptedXml object.
  EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml( Doc );

  // Add a key-name mapping.
  // This method can only decrypt documents
  // that present the specified key name.
  exml->AddKeyNameMapping( KeyName, Alg );

  // Decrypt the element.
  exml->DecryptDocument();
}

int main()
{

  // Create an XmlDocument object.
  XmlDocument^ xmlDoc = gcnew XmlDocument;

  // Load an XML file into the XmlDocument object.
  try
  {
   xmlDoc->PreserveWhitespace = true;
   xmlDoc->Load( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
   return 0;
  }


  // Create a new TripleDES key.
  TripleDESCryptoServiceProvider^ tDESkey = gcnew TripleDESCryptoServiceProvider;
  try
  {

   // Encrypt the "creditcard" element.
   Encrypt( xmlDoc, L"creditcard", tDESkey, L"tDESKey" );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine( L"Encrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );

   // Decrypt the "creditcard" element.
   Decrypt( xmlDoc, tDESkey, L"tDESKey" );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"Decrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }
  finally
  {

   // Clear the TripleDES key.
   tDESkey->Clear();
  }
  return 1;
}
using System;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.Xml;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    // Create an XmlDocument object.
    XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

    // Load an XML file into the XmlDocument object.
    try
    {
      xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
      xmlDoc.Load("test.xml");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
      return;
    }

    // Create a new TripleDES key. 
    TripleDESCryptoServiceProvider tDESkey = new TripleDESCryptoServiceProvider();


    try
    {
      // Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", tDESkey, "tDESKey");

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);

      // Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, tDESkey, "tDESKey");

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Decrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    finally
    {
      // Clear the TripleDES key.
      tDESkey.Clear();
    }

  }

  public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, SymmetricAlgorithm Alg, string KeyName)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (ElementToEncrypt == null)
      throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");

    ////////////////////////////////////////////////
    // Find the specified element in the XmlDocument
    // object and create a new XmlElemnt object.
    ////////////////////////////////////////////////

    XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;

    // Throw an XmlException if the element was not found.
    if (elementToEncrypt == null)
    {
      throw new XmlException("The specified element was not found");

    }

    //////////////////////////////////////////////////
    // Create a new instance of the EncryptedXml class 
    // and use it to encrypt the XmlElement with the 
    // symmetric key.
    //////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();

    byte[] encryptedElement = eXml.EncryptData(elementToEncrypt, Alg, false);

    ////////////////////////////////////////////////
    // Construct an EncryptedData object and populate
    // it with the desired encryption information.
    ////////////////////////////////////////////////


    EncryptedData edElement = new EncryptedData();
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl;

    // Create an EncryptionMethod element so that the 
    // receiver knows which algorithm to use for decryption.
    // Determine what kind of algorithm is being used and
    // supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.

    string encryptionMethod = null;

    if (Alg is TripleDES)
    {
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl;
    }
    else if (Alg is DES)
    {
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncDESUrl;
    }
    else if (Alg is Rijndael)
    {
      switch (Alg.KeySize)
      {
        case 128:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES128Url;
          break;
        case 192:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES192Url;
          break;
        case 256:
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES256Url;
          break;
      }
    }
    else
    {
      // Throw an exception if the transform is not in the previous categories
      throw new CryptographicException("The specified algorithm is not supported for XML Encryption.");
    }

    edElement.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(encryptionMethod);

    // Set the KeyInfo element to specify the
    // name of a key.

    // Create a new KeyInfo element.
    edElement.KeyInfo = new KeyInfo();

    // Create a new KeyInfoName element.
    KeyInfoName kin = new KeyInfoName();

    // Specify a name for the key.
    kin.Value = KeyName;

    // Add the KeyInfoName element.
    edElement.KeyInfo.AddClause(kin);

    // Add the encrypted element data to the 
    // EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement;

    ////////////////////////////////////////////////////
    // Replace the element from the original XmlDocument
    // object with the EncryptedData element.
    ////////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);

  }

  public static void Decrypt(XmlDocument Doc, SymmetricAlgorithm Alg, string KeyName)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");
    if (KeyName == null)
      throw new ArgumentNullException("KeyName");

    // Create a new EncryptedXml object.
    EncryptedXml exml = new EncryptedXml(Doc);

    // Add a key-name mapping.
    // This method can only decrypt documents
    // that present the specified key name.
    exml.AddKeyNameMapping(KeyName, Alg);

    // Decrypt the element.
    exml.DecryptDocument();

  }


}
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.XmlModule Program

  Sub Main(ByVal args() As String)

    ' Create an XmlDocument object.
    Dim xmlDoc As New XmlDocument()

    ' Load an XML file into the XmlDocument object.
    Try
      xmlDoc.PreserveWhitespace = True
      xmlDoc.Load("test.xml")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
      Return
    End Try

    ' Create a new TripleDES key. 
    Dim tDESkey As New TripleDESCryptoServiceProvider()


    Try
      ' Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", tDESkey, "tDESKey")

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)

      ' Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, tDESkey, "tDESKey")

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Decrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    Finally
      ' Clear the TripleDES key.
      tDESkey.Clear()
    End Try

  End Sub


  Sub Encrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal ElementToEncrypt As String, ByVal Alg As SymmetricAlgorithm, ByVal KeyName As String)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If ElementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("ElementToEncrypt")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Find the specified element in the XmlDocument
    ' object and create a new XmlElemnt object.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim elementEncrypt As XmlElement = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)(0)
 

    ' Throw an XmlException if the element was not found.
    If elementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New XmlException("The specified element was not found")
    End If

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Create a new instance of the EncryptedXml class 
    ' and use it to encrypt the XmlElement with the 
    ' symmetric key.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim eXml As New EncryptedXml()

    Dim encryptedElement As Byte() = eXml.EncryptData(elementEncrypt, Alg, False)

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Construct an EncryptedData object and populate
    ' it with the desired encryption information.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    Dim edElement As New EncryptedData()
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl

    ' Create an EncryptionMethod element so that the 
    ' receiver knows which algorithm to use for decryption.
    ' Determine what kind of algorithm is being used and
    ' supply the appropriate URL to the EncryptionMethod element.
    Dim encryptionMethod As String = Nothing

    If TypeOf Alg Is TripleDES Then
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncTripleDESUrl
    ElseIf TypeOf Alg Is DES Then
      encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncDESUrl
    ElseIf TypeOf Alg Is Rijndael Then
      Select Case Alg.KeySize
        Case 128
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES128Url
        Case 192
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES192Url
        Case 256
          encryptionMethod = EncryptedXml.XmlEncAES256Url
      End Select
    Else
      ' Throw an exception if the transform is not in the previous categories
      Throw New CryptographicException("The specified algorithm is not supported for XML Encryption.")
    End If

    edElement.EncryptionMethod = New EncryptionMethod(encryptionMethod)

    ' Set the KeyInfo element to specify the
    ' name of a key.
    ' Create a new KeyInfo element.
    edElement.KeyInfo = New KeyInfo()

    ' Create a new KeyInfoName element.
    Dim kin As New KeyInfoName()

    ' Specify a name for the key.
    kin.Value = KeyName

    ' Add the KeyInfoName element.
    edElement.KeyInfo.AddClause(kin)

    ' Add the encrypted element data to the 
    ' EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Replace the element from the original XmlDocument
    ' object with the EncryptedData element.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    EncryptedXml.ReplaceElement(elementEncrypt, edElement, False)

  End Sub


  Sub Decrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal Alg As SymmetricAlgorithm, ByVal KeyName As String)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    If KeyName Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("KeyName")
    End If
    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml(Doc)

    ' Add a key-name mapping.
    ' This method can only decrypt documents
    ' that present the specified key name.
    exml.AddKeyNameMapping(KeyName, Alg)

    ' Decrypt the element.
    exml.DecryptDocument()

  End Sub
End Module

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób szyfrowania dokumentu XML przy użyciu klucza asymetrycznego.The following code example demonstrates how to encrypt an XML document using an asymmetric key. Ten przykład umożliwia utworzenie symetrycznego klucza sesji w celu zaszyfrowania dokumentu, a następnie użycie klucza asymetrycznego do osadzenia zaszyfrowanej wersji klucza sesji w dokumencie XML.This example creates a symmetric session key to encrypt the document and then uses the asymmetric key to embed an encrypted version of the session key into the XML document.

#using <System.Xml.dll>
#using <System.Security.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Security::Cryptography::Xml;
static void Encrypt( XmlDocument^ Doc, String^ ElementToEncrypt, RSA^ Alg, String^ KeyName )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( ElementToEncrypt == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"ElementToEncrypt" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );


  ////////////////////////////////////////////////
  // Find the specified element in the XmlDocument
  // object and create a new XmlElemnt object.
  ////////////////////////////////////////////////
  XmlElement^ elementToEncrypt = dynamic_cast<XmlElement^>(Doc->GetElementsByTagName( ElementToEncrypt )->Item( 0 ));

  // Throw an XmlException if the element was not found.
  if ( elementToEncrypt == nullptr )
  {
   throw gcnew XmlException( L"The specified element was not found" );
  }


  //////////////////////////////////////////////////
  // Create a new instance of the EncryptedXml class
  // and use it to encrypt the XmlElement with the
  // a new random symmetric key.
  //////////////////////////////////////////////////
  // Create a 256 bit Rijndael key.
  RijndaelManaged^ sessionKey = gcnew RijndaelManaged;
  sessionKey->KeySize = 256;
  EncryptedXml^ eXml = gcnew EncryptedXml;
  array<Byte>^encryptedElement = eXml->EncryptData( elementToEncrypt, sessionKey, false );

  ////////////////////////////////////////////////
  // Construct an EncryptedData object and populate
  // it with the desired encryption information.
  ////////////////////////////////////////////////
  EncryptedData^ edElement = gcnew EncryptedData;
  edElement->Type = EncryptedXml::XmlEncElementUrl;

  // Create an EncryptionMethod element so that the
  // receiver knows which algorithm to use for decryption.
  edElement->EncryptionMethod = gcnew EncryptionMethod( EncryptedXml::XmlEncAES256Url );

  // Encrypt the session key and add it to an EncryptedKey element.
  EncryptedKey^ ek = gcnew EncryptedKey;
  array<Byte>^encryptedKey = EncryptedXml::EncryptKey( sessionKey->Key, Alg, false );
  ek->CipherData = gcnew CipherData( encryptedKey );
  ek->EncryptionMethod = gcnew EncryptionMethod( EncryptedXml::XmlEncRSA15Url );

  // Set the KeyInfo element to specify the
  // name of the RSA key.
  // Create a new KeyInfo element.
  edElement->KeyInfo = gcnew KeyInfo;

  // Create a new KeyInfoName element.
  KeyInfoName^ kin = gcnew KeyInfoName;

  // Specify a name for the key.
  kin->Value = KeyName;

  // Add the KeyInfoName element to the
  // EncryptedKey object.
  ek->KeyInfo->AddClause( kin );

  // Add the encrypted key to the
  // EncryptedData object.
  edElement->KeyInfo->AddClause( gcnew KeyInfoEncryptedKey( ek ) );

  // Add the encrypted element data to the
  // EncryptedData object.
  edElement->CipherData->CipherValue = encryptedElement;

  ////////////////////////////////////////////////////
  // Replace the element from the original XmlDocument
  // object with the EncryptedData element.
  ////////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml::ReplaceElement( elementToEncrypt, edElement, false );
}

static void Decrypt( XmlDocument^ Doc, RSA^ Alg, String^ KeyName )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( Alg == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Alg" );

  if ( KeyName == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"KeyName" );


  // Create a new EncryptedXml object.
  EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml( Doc );

  // Add a key-name mapping.
  // This method can only decrypt documents
  // that present the specified key name.
  exml->AddKeyNameMapping( KeyName, Alg );

  // Decrypt the element.
  exml->DecryptDocument();
}

int main()
{

  // Create an XmlDocument object.
  XmlDocument^ xmlDoc = gcnew XmlDocument;

  // Load an XML file into the XmlDocument object.
  try
  {
   xmlDoc->PreserveWhitespace = true;
   xmlDoc->Load( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
   return 0;
  }


  // Create a new RSA key. This key will encrypt a symmetric key,
  // which will then be imbedded in the XML document.
  RSA^ rsaKey = gcnew RSACryptoServiceProvider;
  try
  {

   // Encrypt the "creditcard" element.
   Encrypt( xmlDoc, L"creditcard", rsaKey, L"rsaKey" );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine( L"Encrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );
	 xmlDoc->Save( L"test.xml" );

   // Decrypt the "creditcard" element.
   Decrypt( xmlDoc, rsaKey, L"rsaKey" );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"Decrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );
	 xmlDoc->Save( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }
  finally
  {

   // Clear the RSA key.
   rsaKey->Clear();
  }

  return 1;
}
using System;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.Xml;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    // Create an XmlDocument object.
    XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

    // Load an XML file into the XmlDocument object.
    try
    {
      xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
      xmlDoc.Load("test.xml");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
      return;
    }

    // Create a new RSA key. This key will encrypt a symmetric key,
    // which will then be imbedded in the XML document. 
    RSA rsaKey = new RSACryptoServiceProvider();


    try
    {
      // Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", rsaKey, "rsaKey");

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
      xmlDoc.Save("test.xml");

      // Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, rsaKey, "rsaKey");
      xmlDoc.Save("test.xml");

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Decrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    finally
    {
      // Clear the RSA key.
      rsaKey.Clear();
    }

  }

  public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, RSA Alg, string KeyName)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (ElementToEncrypt == null)
      throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");

    ////////////////////////////////////////////////
    // Find the specified element in the XmlDocument
    // object and create a new XmlElemnt object.
    ////////////////////////////////////////////////

    XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;

    // Throw an XmlException if the element was not found.
    if (elementToEncrypt == null)
    {
      throw new XmlException("The specified element was not found");

    }

    //////////////////////////////////////////////////
    // Create a new instance of the EncryptedXml class 
    // and use it to encrypt the XmlElement with the 
    // a new random symmetric key.
    //////////////////////////////////////////////////

    // Create a 256 bit Rijndael key.
    RijndaelManaged sessionKey = new RijndaelManaged();
    sessionKey.KeySize = 256;

    EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();

    byte[] encryptedElement = eXml.EncryptData(elementToEncrypt, sessionKey, false);

    ////////////////////////////////////////////////
    // Construct an EncryptedData object and populate
    // it with the desired encryption information.
    ////////////////////////////////////////////////


    EncryptedData edElement = new EncryptedData();
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl;

    // Create an EncryptionMethod element so that the 
    // receiver knows which algorithm to use for decryption.

    edElement.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncAES256Url);

    // Encrypt the session key and add it to an EncryptedKey element.
    EncryptedKey ek = new EncryptedKey();

    byte[] encryptedKey = EncryptedXml.EncryptKey(sessionKey.Key, Alg, false);

    ek.CipherData = new CipherData(encryptedKey);

    ek.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncRSA15Url);

    // Set the KeyInfo element to specify the
    // name of the RSA key.

    // Create a new KeyInfo element.
    edElement.KeyInfo = new KeyInfo();

    // Create a new KeyInfoName element.
    KeyInfoName kin = new KeyInfoName();

    // Specify a name for the key.
    kin.Value = KeyName;

    // Add the KeyInfoName element to the 
    // EncryptedKey object.
    ek.KeyInfo.AddClause(kin);

    // Add the encrypted key to the 
    // EncryptedData object.

    edElement.KeyInfo.AddClause(new KeyInfoEncryptedKey(ek));

    // Add the encrypted element data to the 
    // EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement;

    ////////////////////////////////////////////////////
    // Replace the element from the original XmlDocument
    // object with the EncryptedData element.
    ////////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);

  }

  public static void Decrypt(XmlDocument Doc, RSA Alg, string KeyName)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (Alg == null)
      throw new ArgumentNullException("Alg");
    if (KeyName == null)
      throw new ArgumentNullException("KeyName");

    // Create a new EncryptedXml object.
    EncryptedXml exml = new EncryptedXml(Doc);

    // Add a key-name mapping.
    // This method can only decrypt documents
    // that present the specified key name.
    exml.AddKeyNameMapping(KeyName, Alg);

    // Decrypt the element.
    exml.DecryptDocument();

  }

}
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.XmlModule Program

  Sub Main(ByVal args() As String)

    ' Create an XmlDocument object.
    Dim xmlDoc As New XmlDocument()

    ' Load an XML file into the XmlDocument object.
    Try
      xmlDoc.PreserveWhitespace = True
      xmlDoc.Load("test.xml")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
      Return
    End Try

    ' Create a new RSA key. This key will encrypt a symmetric key,
    ' which will then be imbedded in the XML document. 
    Dim rsaKey = New RSACryptoServiceProvider()


    Try
      ' Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", rsaKey, "rsaKey")

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)
      xmlDoc.Save("test.xml")

      ' Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc, rsaKey, "rsaKey")

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Decrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)
      xmlDoc.Save("test.xml")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    Finally
      ' Clear the RSA key.
      rsaKey.Clear()
    End Try

  End Sub


  Sub Encrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal ElementToEncrypt As String, ByVal Alg As RSA, ByVal KeyName As String)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If ElementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("ElementToEncrypt")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Find the specified element in the XmlDocument
    ' object and create a new XmlElemnt object.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim elementEncrypt As XmlElement = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)(0)

    ' Throw an XmlException if the element was not found.
    If elementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New XmlException("The specified element was not found")
    End If

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Create a new instance of the EncryptedXml class 
    ' and use it to encrypt the XmlElement with the 
    ' a new random symmetric key.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Create a 256 bit Rijndael key.
    Dim sessionKey As New RijndaelManaged()
    sessionKey.KeySize = 256

    Dim eXml As New EncryptedXml()

    Dim encryptedElement As Byte() = eXml.EncryptData(elementEncrypt, sessionKey, False)

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Construct an EncryptedData object and populate
    ' it with the desired encryption information.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    Dim edElement As New EncryptedData()
    edElement.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl

    ' Create an EncryptionMethod element so that the 
    ' receiver knows which algorithm to use for decryption.
    edElement.EncryptionMethod = New EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncAES256Url)

    ' Encrypt the session key and add it to an EncryptedKey element.
    Dim ek As New EncryptedKey()

    Dim encryptedKey As Byte() = EncryptedXml.EncryptKey(sessionKey.Key, Alg, False)

    ek.CipherData = New CipherData(encryptedKey)

    ek.EncryptionMethod = New EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncRSA15Url)

    ' Set the KeyInfo element to specify the
    ' name of the RSA key.
    ' Create a new KeyInfo element.
    edElement.KeyInfo = New KeyInfo()

    ' Create a new KeyInfoName element.
    Dim kin As New KeyInfoName()

    ' Specify a name for the key.
    kin.Value = KeyName

    ' Add the KeyInfoName element to the 
    ' EncryptedKey object.
    ek.KeyInfo.AddClause(kin)

    ' Add the encrypted key to the 
    ' EncryptedData object.
    edElement.KeyInfo.AddClause(New KeyInfoEncryptedKey(ek))

    ' Add the encrypted element data to the 
    ' EncryptedData object.
    edElement.CipherData.CipherValue = encryptedElement

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Replace the element from the original XmlDocument
    ' object with the EncryptedData element.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    EncryptedXml.ReplaceElement(elementEncrypt, edElement, False)

  End Sub


  Sub Decrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal Alg As RSA, ByVal KeyName As String)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If Alg Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Alg")
    End If
    If KeyName Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("KeyName")
    End If
    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml(Doc)

    ' Add a key-name mapping.
    ' This method can only decrypt documents
    ' that present the specified key name.
    exml.AddKeyNameMapping(KeyName, Alg)

    ' Decrypt the element.
    exml.DecryptDocument()

  End Sub
End Module

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób szyfrowania dokumentu XML przy użyciu certyfikatu X. 509.The following code example demonstrates how to encrypt an XML document using an X.509 certificate. Ten przykład umożliwia utworzenie symetrycznego klucza sesji w celu zaszyfrowania dokumentu, a następnie użycie certyfikatu X. 509 w celu osadzenia zaszyfrowanej wersji klucza sesji w dokumencie XML.This example creates a symmetric session key to encrypt the document and then uses the X.509 certificate to embed an encrypted version of the session key into the XML document.

#using <System.Security.dll>
#using <System.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Security::Cryptography::Xml;
using namespace System::Security::Cryptography::X509Certificates;
static void Encrypt( XmlDocument^ Doc, String^ ElementToEncrypt, X509Certificate2^ Cert )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );

  if ( ElementToEncrypt == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"ElementToEncrypt" );

  if ( Cert == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Cert" );


  ////////////////////////////////////////////////
  // Find the specified element in the XmlDocument
  // object and create a new XmlElemnt object.
  ////////////////////////////////////////////////
  XmlElement^ elementToEncrypt = dynamic_cast<XmlElement^>(Doc->GetElementsByTagName( ElementToEncrypt )->Item( 0 ));

  // Throw an XmlException if the element was not found.
  if ( elementToEncrypt == nullptr )
  {
   throw gcnew XmlException( L"The specified element was not found" );
  }


  //////////////////////////////////////////////////
  // Create a new instance of the EncryptedXml class
  // and use it to encrypt the XmlElement with the
  // X.509 Certificate.
  //////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml^ eXml = gcnew EncryptedXml;

  // Encrypt the element.
  EncryptedData^ edElement = eXml->Encrypt( elementToEncrypt, Cert );

  ////////////////////////////////////////////////////
  // Replace the element from the original XmlDocument
  // object with the EncryptedData element.
  ////////////////////////////////////////////////////
  EncryptedXml::ReplaceElement( elementToEncrypt, edElement, false );
}

static void Decrypt( XmlDocument^ Doc )
{

  // Check the arguments.
  if ( Doc == nullptr )
   throw gcnew ArgumentNullException( L"Doc" );


  // Create a new EncryptedXml object.
  EncryptedXml^ exml = gcnew EncryptedXml( Doc );

  // Decrypt the XML document.
  exml->DecryptDocument();
}

int main()
{

  // Create an XmlDocument object.
  XmlDocument^ xmlDoc = gcnew XmlDocument;

  // Load an XML file into the XmlDocument object.
  try
  {
   xmlDoc->PreserveWhitespace = true;
   xmlDoc->Load( L"test.xml" );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
   return 0;
  }


  // Create a new X509Certificate2 object by loading
  // an X.509 certificate file. To use XML encryption
  // with an X.509 certificate, use an X509Certificate2
  // object to encrypt, but use a certificate in a certificate
  // store to decrypt.
  // You can create a new test certificate file using the
  // makecert.exe tool.
  // Create an X509Certificate2 object for encryption.
  X509Certificate2^ cert = gcnew X509Certificate2( L"test.pfx" );

  // Put the certificate in certificate store for decryption.
  X509Store^ store = gcnew X509Store( StoreLocation::CurrentUser );
  store->Open( OpenFlags::ReadWrite );
  store->Add( cert );
  store->Close();
  try
  {

   // Encrypt the "creditcard" element.
   Encrypt( xmlDoc, L"creditcard", cert );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine( L"Encrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );

   // Decrypt the "creditcard" element.
   Decrypt( xmlDoc );

   // Display the encrypted XML to the console.
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( L"Decrypted XML:" );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( xmlDoc->OuterXml );
  }
  catch ( Exception^ e )
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

  return 1;
}

using System;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.Xml;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    // Create an XmlDocument object.
    XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();

    // Load an XML file into the XmlDocument object.
    try
    {
      xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
      xmlDoc.Load("test.xml");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
      return;
    }

    // Create a new X509Certificate2 object by loading
    // an X.509 certificate file. To use XML encryption 
    // with an X.509 certificate, use an X509Certificate2 
    // object to encrypt, but use a certificate in a certificate
    // store to decrypt.

    // You can create a new test certificate file using the 
    // makecert.exe tool.

    // Create an X509Certificate2 object for encryption.
    X509Certificate2 cert = new X509Certificate2("test.pfx");

    // Put the certificate in certificate store for decryption. 
    X509Store store = new X509Store(StoreLocation.CurrentUser);

    store.Open(OpenFlags.ReadWrite);

    store.Add(cert);

    store.Close();


    try
    {
      // Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", cert);

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);

      // Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc);

      // Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Decrypted XML:");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }

  }

  public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, X509Certificate2 Cert)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");
    if (ElementToEncrypt == null)
      throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
    if (Cert == null)
      throw new ArgumentNullException("Cert");

    ////////////////////////////////////////////////
    // Find the specified element in the XmlDocument
    // object and create a new XmlElemnt object.
    ////////////////////////////////////////////////

    XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;

    // Throw an XmlException if the element was not found.
    if (elementToEncrypt == null)
    {
      throw new XmlException("The specified element was not found");

    }

    //////////////////////////////////////////////////
    // Create a new instance of the EncryptedXml class 
    // and use it to encrypt the XmlElement with the 
    // X.509 Certificate.
    //////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();

    // Encrypt the element.
    EncryptedData edElement = eXml.Encrypt(elementToEncrypt, Cert);


    ////////////////////////////////////////////////////
    // Replace the element from the original XmlDocument
    // object with the EncryptedData element.
    ////////////////////////////////////////////////////

    EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);

  }

  public static void Decrypt(XmlDocument Doc)
  {
    // Check the arguments. 
    if (Doc == null)
      throw new ArgumentNullException("Doc");

    // Create a new EncryptedXml object.
    EncryptedXml exml = new EncryptedXml(Doc);

    // Decrypt the XML document.
    exml.DecryptDocument();

  }


}
Imports System.Xml
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.Xml
Imports System.Security.Cryptography.X509CertificatesModule Program

  Sub Main(ByVal args() As String)

    ' Create an XmlDocument object.
    Dim xmlDoc As New XmlDocument()

    ' Load an XML file into the XmlDocument object.
    Try
      xmlDoc.PreserveWhitespace = True
      xmlDoc.Load("test.xml")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
      Return
    End Try

    ' Create a new X509Certificate2 object by loading
    ' an X.509 certificate file. To use XML encryption 
    ' with an X.509 certificate, use an X509Certificate2 
    ' object to encrypt, but use a certificate in a certificate
    ' store to decrypt.
    ' You can create a new test certificate file using the 
    ' makecert.exe tool.
    ' Create an X509Certificate2 object for encryption.
    Dim cert As New X509Certificate2("test.pfx")

    ' Put the certificate in certificate store for decryption. 
    Dim store As New X509Store(StoreLocation.CurrentUser)

    store.Open(OpenFlags.ReadWrite)

    store.Add(cert)

    store.Close()


    Try
      ' Encrypt the "creditcard" element.
      Encrypt(xmlDoc, "creditcard", cert)

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine("Encrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)

      ' Decrypt the "creditcard" element.
      Decrypt(xmlDoc)

      ' Display the encrypted XML to the console.
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Decrypted XML:")
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try

  End Sub


  Sub Encrypt(ByVal Doc As XmlDocument, ByVal ElementToEncrypt As String, ByVal Cert As X509Certificate2)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    If ElementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("ElementToEncrypt")
    End If
    If Cert Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Cert")
    End If
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Find the specified element in the XmlDocument
    ' object and create a new XmlElemnt object.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim elementEncrypt As XmlElement = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)(0) 


    ' Throw an XmlException if the element was not found.
    If elementToEncrypt Is Nothing Then
      Throw New XmlException("The specified element was not found")
    End If

    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Create a new instance of the EncryptedXml class 
    ' and use it to encrypt the XmlElement with the 
    ' X.509 Certificate.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim eXml As New EncryptedXml()

    ' Encrypt the element.
    Dim edElement As EncryptedData = eXml.Encrypt(elementEncrypt, Cert)


    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ' Replace the element from the original XmlDocument
    ' object with the EncryptedData element.
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    EncryptedXml.ReplaceElement(elementEncrypt, edElement, False)

  End Sub


  Sub Decrypt(ByVal Doc As XmlDocument)
    ' Check the arguments. 
    If Doc Is Nothing Then
      Throw New ArgumentNullException("Doc")
    End If
    ' Create a new EncryptedXml object.
    Dim exml As New EncryptedXml(Doc)

    ' Decrypt the XML document.
    exml.DecryptDocument()

  End Sub
End Module

Uwagi

EncryptedXml Klasa jest główną klasą używaną do szyfrowania XML w .NET Framework.The EncryptedXml class is the main class used for XML encryption in the .NET Framework. Szyfrowanie XML to oparty na standardach sposób, który umożliwia zaszyfrowanie całości lub części dokumentu XML lub dowolnych danych.XML Encryption is a standards-based, interoperable way to encrypt all or part of an XML document or any arbitrary data. Klasy szyfrowania XML .NET Framework implementują składnię szyfrowania xml organizacja World Wide Web Consortium (W3C) i przetwarzanie wersji 1,1 .The .NET Framework XML encryption classes implement the World Wide Web Consortium (W3C) XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1 specification.

Użyj klasy EncryptedXml , gdy zachodzi potrzeba udostępniania zaszyfrowanych danych XML między aplikacjami lub organizacjami w standardowy sposób.Use the EncryptedXml class whenever you need to share encrypted XML data between applications or organizations in a standard way. Wszelkie dane zaszyfrowane za pomocą tej klasy mogą zostać odszyfrowane przez dowolną implementację specyfikacji W3C dla szyfrowania XML.Any data encrypted using this class can be decrypted by any implementation of the W3C specification for XML encryption.

Szyfrowanie XML zastępuje wszystkie elementy <EncryptedData> XML w postaci zwykłego tekstu elementem, który zawiera zaszyfrowaną (lub Szyfruj tekst) reprezentację tekstu XML lub dowolne dowolne dane.XML encryption replaces any plain text XML element or document with the <EncryptedData> element, which contains an encrypted (or cipher text) representation of plain text XML or any arbitrary data. <EncryptedData> Element może opcjonalnie zawierać informacje o miejscu, w którym należy znaleźć klucz, który odszyfruje tekst szyfru i który algorytm kryptograficzny został użyty do zaszyfrowania zwykłego tekstu.The <EncryptedData> element can optionally contain information about where to find a key that will decrypt the cipher text, and which cryptographic algorithm was used to encrypt the plain text.

Element jest podobny <EncryptedData> do elementu w stylu i użyciu, z tą różnicą, że umożliwia szyfrowanie klucza, który <EncryptedData> odszyfruje wartość elementu. <EncryptedKey>The <EncryptedKey> element is similar to the <EncryptedData> element in style and usage, except that it allows you to encrypt a key that will decrypt the value of the <EncryptedData> element. Należy zauważyć, <EncryptedKey> że element <EncryptedData> i element nigdy nie będą zawierać niezaszyfrowanego klucza.Note that the <EncryptedKey> element and the <EncryptedData> element will never contain an unencrypted key.

Aby wymienić informacje o kluczu, użyj jednej z następujących metod:Use one of the following methods to exchange key information:

 • Nie dołączaj żadnych informacji o kluczu.Do not include any key information. W przypadku wybrania tej opcji obie strony muszą wyrazić zgodę na algorytm i klucz przed wymianą zaszyfrowanych danych.If you choose this option, both parties must agree on an algorithm and key before they exchange encrypted data.

 • Dołącz lokalizację klucza w atrybucie <RetrievalMethod> Uniform Resource Identifier (URI) elementu.Include the location of the key in the Uniform Resource Identifier (URI) attribute of the <RetrievalMethod> element. Obie strony muszą wyrazić zgodę na lokalizację klucza przed czasem, a ta lokalizacja musi być zachowana jako wpis tajny.Both parties must agree on the key location ahead of time and this location must be kept secret.

 • Dołącz nazwę ciągu, która jest mapowana na klucz w <KeyName> elemencie.Include a string name that maps to a key in the <KeyName> element. Obie strony muszą wyrazić zgodę na mapowanie nazwy klucza przed wymianą zaszyfrowanych danych, a mapowanie musi być zachowane.Both parties must agree on the key name mapping before they exchange encrypted data and this mapping must be kept secret.

 • Dołącz zaszyfrowany klucz do <EncryptedKey> elementu.Include an encrypted key in the <EncryptedKey> element. Obie strony muszą wyrazić zgodę na klucz, który odszyfrowuje zaszyfrowany klucz przed wymianą zaszyfrowanych danych.Both parties must agree on the key that decrypts the encrypted key before they exchange encrypted data. Opcjonalnie możesz dołączyć nazwę lub lokalizację klucza, który odszyfruje klucz w <EncryptedKey> elemencie.You can optionally include a name or location of the key that will decrypt the key in the <EncryptedKey> element.

Konstruktory

EncryptedXml() EncryptedXml() EncryptedXml() EncryptedXml()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EncryptedXml klasy.Initializes a new instance of the EncryptedXml class.

EncryptedXml(XmlDocument) EncryptedXml(XmlDocument) EncryptedXml(XmlDocument) EncryptedXml(XmlDocument)

Inicjuje nowe wystąpienie EncryptedXml klasy przy użyciu określonego dokumentu XML.Initializes a new instance of the EncryptedXml class using the specified XML document.

EncryptedXml(XmlDocument, Evidence) EncryptedXml(XmlDocument, Evidence) EncryptedXml(XmlDocument, Evidence) EncryptedXml(XmlDocument, Evidence)

Inicjuje nowe wystąpienie EncryptedXml klasy przy użyciu określonego dokumentu XML i dowodu.Initializes a new instance of the EncryptedXml class using the specified XML document and evidence.

Pola

XmlEncAES128KeyWrapUrl XmlEncAES128KeyWrapUrl XmlEncAES128KeyWrapUrl XmlEncAES128KeyWrapUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu zawijania kluczy 128-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm zawijania klucza Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap algorithm (also known as the Rijndael Key Wrap algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncAES128Url XmlEncAES128Url XmlEncAES128Url XmlEncAES128Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu 128-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) algorithm (also known as the Rijndael algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncAES192KeyWrapUrl XmlEncAES192KeyWrapUrl XmlEncAES192KeyWrapUrl XmlEncAES192KeyWrapUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu zawijania kluczy 192-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm zawijania klucza Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 192-bit Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap algorithm (also known as the Rijndael Key Wrap algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncAES192Url XmlEncAES192Url XmlEncAES192Url XmlEncAES192Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu 192-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 192-bit Advanced Encryption Standard (AES) algorithm (also known as the Rijndael algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncAES256KeyWrapUrl XmlEncAES256KeyWrapUrl XmlEncAES256KeyWrapUrl XmlEncAES256KeyWrapUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu zawijania kluczy 256-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm zawijania klucza Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap algorithm (also known as the Rijndael Key Wrap algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncAES256Url XmlEncAES256Url XmlEncAES256Url XmlEncAES256Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu 256-bitowego Advanced Encryption Standard (AES) (znanego również jako algorytm Rijndael).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) algorithm (also known as the Rijndael algorithm). To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncDESUrl XmlEncDESUrl XmlEncDESUrl XmlEncDESUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) algorytmu Digital Encryption Standard (DES).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the Digital Encryption Standard (DES) algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncElementContentUrl XmlEncElementContentUrl XmlEncElementContentUrl XmlEncElementContentUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla zawartości elementu szyfrowania XML.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for XML encryption element content. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncElementUrl XmlEncElementUrl XmlEncElementUrl XmlEncElementUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla elementu szyfrowania XML.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for an XML encryption element. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncEncryptedKeyUrl XmlEncEncryptedKeyUrl XmlEncEncryptedKeyUrl XmlEncEncryptedKeyUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla elementu szyfrowania <EncryptedKey> XML.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the XML encryption <EncryptedKey> element. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncNamespaceUrl XmlEncNamespaceUrl XmlEncNamespaceUrl XmlEncNamespaceUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) na potrzeby składni i przetwarzania szyfrowania XML.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for XML encryption syntax and processing. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncRSA15Url XmlEncRSA15Url XmlEncRSA15Url XmlEncRSA15Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu RSA (Public Key Cryptography standard) w wersji 1,5.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the RSA Public Key Cryptography Standard (PKCS) Version 1.5 algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncRSAOAEPUrl XmlEncRSAOAEPUrl XmlEncRSAOAEPUrl XmlEncRSAOAEPUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu szyfrowania RSA (OAEP).Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the RSA Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) encryption algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncSHA256Url XmlEncSHA256Url XmlEncSHA256Url XmlEncSHA256Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu SHA-256.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the SHA-256 algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncSHA512Url XmlEncSHA512Url XmlEncSHA512Url XmlEncSHA512Url

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu SHA-512.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the SHA-512 algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncTripleDESKeyWrapUrl XmlEncTripleDESKeyWrapUrl XmlEncTripleDESKeyWrapUrl XmlEncTripleDESKeyWrapUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu zawijania kluczy TRIPLEDES.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the TRIPLEDES key wrap algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

XmlEncTripleDESUrl XmlEncTripleDESUrl XmlEncTripleDESUrl XmlEncTripleDESUrl

Reprezentuje Uniform Resource Identifier przestrzeni nazw (URI) dla algorytmu Triple DES.Represents the namespace Uniform Resource Identifier (URI) for the Triple DES algorithm. To pole jest stałe.This field is constant.

Właściwości

DocumentEvidence DocumentEvidence DocumentEvidence DocumentEvidence

Pobiera lub ustawia dowody XmlDocument obiektu, z EncryptedXml którego został skonstruowany obiekt.Gets or sets the evidence of the XmlDocument object from which the EncryptedXml object is constructed.

Encoding Encoding Encoding Encoding

Pobiera lub ustawia kodowanie używane na potrzeby szyfrowania XML.Gets or sets the encoding used for XML encryption.

Mode Mode Mode Mode

Pobiera lub ustawia tryb szyfru używany na potrzeby szyfrowania XML.Gets or sets the cipher mode used for XML encryption.

Padding Padding Padding Padding

Pobiera lub ustawia tryb uzupełniania używany na potrzeby szyfrowania XML.Gets or sets the padding mode used for XML encryption.

Recipient Recipient Recipient Recipient

Pobiera lub ustawia odbiorcę informacji o zaszyfrowanym kluczu.Gets or sets the recipient of the encrypted key information.

Resolver Resolver Resolver Resolver

Pobiera lub ustawia XmlResolver obiekt używany przez Document Object Model (dom) do rozpoznawania zewnętrznych odwołań XML.Gets or sets the XmlResolver object used by the Document Object Model (DOM) to resolve external XML references.

XmlDSigSearchDepth XmlDSigSearchDepth XmlDSigSearchDepth XmlDSigSearchDepth

Pobiera lub ustawia głębokość rekursji podpisu cyfrowego XML, aby zapobiec nieskończonej rekursji i przepełnieniu stosu.Gets or sets the XML digital signature recursion depth to prevent infinite recursion and stack overflow. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli kod XML podpisu cyfrowego zawiera identyfikator URI, który następnie wskazuje na oryginalny kod XML.This might happen if the digital signature XML contains the URI which then points back to the original XML.

Metody

AddKeyNameMapping(String, Object) AddKeyNameMapping(String, Object) AddKeyNameMapping(String, Object) AddKeyNameMapping(String, Object)

Definiuje mapowanie między nazwą klucza i kluczem symetrycznym lub kluczem asymetrycznym.Defines a mapping between a key name and a symmetric key or an asymmetric key.

ClearKeyNameMappings() ClearKeyNameMappings() ClearKeyNameMappings() ClearKeyNameMappings()

Resetuje wszystkie Mapowanie nazw kluczy.Resets all key name mapping.

DecryptData(EncryptedData, SymmetricAlgorithm) DecryptData(EncryptedData, SymmetricAlgorithm) DecryptData(EncryptedData, SymmetricAlgorithm) DecryptData(EncryptedData, SymmetricAlgorithm)

Odszyfrowuje <EncryptedData> element przy użyciu określonego algorytmu symetrycznego.Decrypts an <EncryptedData> element using the specified symmetric algorithm.

DecryptDocument() DecryptDocument() DecryptDocument() DecryptDocument()

Odszyfrowuje wszystkie <EncryptedData> elementy dokumentu XML, które zostały określone podczas inicjowania EncryptedXml klasy.Decrypts all <EncryptedData> elements of the XML document that were specified during initialization of the EncryptedXml class.

DecryptEncryptedKey(EncryptedKey) DecryptEncryptedKey(EncryptedKey) DecryptEncryptedKey(EncryptedKey) DecryptEncryptedKey(EncryptedKey)

Określa klucz reprezentowany przez EncryptedKey element.Determines the key represented by the EncryptedKey element.

DecryptKey(Byte[], RSA, Boolean) DecryptKey(Byte[], RSA, Boolean) DecryptKey(Byte[], RSA, Boolean) DecryptKey(Byte[], RSA, Boolean)

Odszyfrowuje <EncryptedKey> element przy użyciu algorytmu asymetrycznego.Decrypts an <EncryptedKey> element using an asymmetric algorithm.

DecryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) DecryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) DecryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) DecryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm)

Odszyfrowuje <EncryptedKey> element przy użyciu algorytmu symetrycznego.Decrypts an <EncryptedKey> element using a symmetric algorithm.

Encrypt(XmlElement, String) Encrypt(XmlElement, String) Encrypt(XmlElement, String) Encrypt(XmlElement, String)

Szyfruje zewnętrzny kod XML elementu przy użyciu określonego klucza w tabeli mapowania kluczy.Encrypts the outer XML of an element using the specified key in the key mapping table.

Encrypt(XmlElement, X509Certificate2) Encrypt(XmlElement, X509Certificate2) Encrypt(XmlElement, X509Certificate2) Encrypt(XmlElement, X509Certificate2)

Szyfruje zewnętrzny kod XML elementu przy użyciu określonego certyfikatu X. 509.Encrypts the outer XML of an element using the specified X.509 certificate.

EncryptData(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptData(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptData(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptData(Byte[], SymmetricAlgorithm)

Szyfruje dane w określonej tablicy bajtowej przy użyciu określonego algorytmu symetrycznego.Encrypts data in the specified byte array using the specified symmetric algorithm.

EncryptData(XmlElement, SymmetricAlgorithm, Boolean) EncryptData(XmlElement, SymmetricAlgorithm, Boolean) EncryptData(XmlElement, SymmetricAlgorithm, Boolean) EncryptData(XmlElement, SymmetricAlgorithm, Boolean)

Szyfruje określony element lub jego zawartość przy użyciu określonego algorytmu symetrycznego.Encrypts the specified element or its contents using the specified symmetric algorithm.

EncryptKey(Byte[], RSA, Boolean) EncryptKey(Byte[], RSA, Boolean) EncryptKey(Byte[], RSA, Boolean) EncryptKey(Byte[], RSA, Boolean)

Szyfruje klucz, którego odbiorca używa do odszyfrowania <EncryptedData> elementu.Encrypts the key that a recipient uses to decrypt an <EncryptedData> element.

EncryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm) EncryptKey(Byte[], SymmetricAlgorithm)

Szyfruje klucz przy użyciu algorytmu symetrycznego, który jest używany przez odbiorcę <EncryptedData> do odszyfrowywania elementu.Encrypts a key using a symmetric algorithm that a recipient uses to decrypt an <EncryptedData> element.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetDecryptionIV(EncryptedData, String) GetDecryptionIV(EncryptedData, String) GetDecryptionIV(EncryptedData, String) GetDecryptionIV(EncryptedData, String)

Pobiera wektor inicjalizacji odszyfrowywania (IV) z EncryptedData obiektu.Retrieves the decryption initialization vector (IV) from an EncryptedData object.

GetDecryptionKey(EncryptedData, String) GetDecryptionKey(EncryptedData, String) GetDecryptionKey(EncryptedData, String) GetDecryptionKey(EncryptedData, String)

Pobiera klucz odszyfrowujący z określonego EncryptedData obiektu.Retrieves the decryption key from the specified EncryptedData object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetIdElement(XmlDocument, String) GetIdElement(XmlDocument, String) GetIdElement(XmlDocument, String) GetIdElement(XmlDocument, String)

Określa sposób rozpoznawania wewnętrznych odwołań Uniform Resource Identifier (URI).Determines how to resolve internal Uniform Resource Identifier (URI) references.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ReplaceData(XmlElement, Byte[]) ReplaceData(XmlElement, Byte[]) ReplaceData(XmlElement, Byte[]) ReplaceData(XmlElement, Byte[])

<EncryptedData> Zamienia element na określoną odszyfrowany sekwencji bajtów.Replaces an <EncryptedData> element with a specified decrypted sequence of bytes.

ReplaceElement(XmlElement, EncryptedData, Boolean) ReplaceElement(XmlElement, EncryptedData, Boolean) ReplaceElement(XmlElement, EncryptedData, Boolean) ReplaceElement(XmlElement, EncryptedData, Boolean)

Zastępuje określony element określonym EncryptedData obiektem.Replaces the specified element with the specified EncryptedData object.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Dotyczy