KeyInfoX509Data.AddIssuerSerial(String, String) Metoda

Definicja

Dodaje określoną nazwę wystawcy i parę numerów seryjnych do obiektu KeyInfoX509Data.Adds the specified issuer name and serial number pair to the KeyInfoX509Data object.

public:
 void AddIssuerSerial(System::String ^ issuerName, System::String ^ serialNumber);
public void AddIssuerSerial (string issuerName, string serialNumber);
member this.AddIssuerSerial : string * string -> unit
Public Sub AddIssuerSerial (issuerName As String, serialNumber As String)

Parametry

issuerName
String

Część nazwy wystawcy pary, która ma zostać dodana do obiektu KeyInfoX509Data.The issuer name portion of the pair to add to the KeyInfoX509Data object.

serialNumber
String

Część numeru seryjnego pary, która ma zostać dodana do obiektu KeyInfoX509Data.The serial number portion of the pair to add to the KeyInfoX509Data object.

Uwagi

W przypadku identyfikacji każdy certyfikat X. 509v3 ma nazwę urzędu certyfikacji, który wystawił certyfikat sparowany z unikatowym numerem seryjnym przypisanym przez urząd certyfikacji.For identification, each X.509v3 certificate carries the name of the certification authority that issued the certificate paired with a unique serial number assigned by the certification authority.

Metoda AddIssuerSerial dodaje informacje o nazwie wystawcy i pary numerów seryjnych do listy obiektów X509IssuerSerial, które są dostępne za pomocą właściwości IssuerSerials.The AddIssuerSerial method adds information about an issuer name and serial number pair to a list of X509IssuerSerial objects that are accessible through the IssuerSerials property.

Dotyczy

Zobacz też