System.Security.Cryptography.Xml Przestrzeń nazw

Zawiera klasy obsługujące tworzenie i sprawdzanie poprawności podpisów cyfrowych XML. Contains classes to support the creation and validation of XML digital signatures. Klasy w tej przestrzeni nazw implementują rekomendacje organizacja World Wide Web Consortium, składnię i przetwarzanie podpisu XML. The classes in this namespace implement the World Wide Web Consortium Recommendation, XML-Signature Syntax and Processing.

Klasy

CipherData

Reprezentuje <CipherData> element w SZYFROWANIU XML.Represents the <CipherData> element in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

CipherReference

Reprezentuje <CipherReference> element w SZYFROWANIU XML.Represents the <CipherReference> element in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

DataObject

Reprezentuje element obiektu podpisu XML, który przechowuje dane, które mają być podpisane.Represents the object element of an XML signature that holds data to be signed.

DataReference

Reprezentuje <DataReference> element używany w SZYFROWANIU XML.Represents the <DataReference> element used in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

DSAKeyValue

Reprezentuje DSA klucz prywatny <KeyInfo> elementu.Represents the DSA private key of the <KeyInfo> element.

EncryptedData

Reprezentuje <EncryptedData> element w SZYFROWANIU XML.Represents the <EncryptedData> element in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

EncryptedKey

Reprezentuje <EncryptedKey> element w SZYFROWANIU XML.Represents the <EncryptedKey> element in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

EncryptedReference

Reprezentuje abstrakcyjną klasę bazową używaną w szyfrowaniu XML, z której CipherReference KeyReference DataReference pochodzą klasy, i.Represents the abstract base class used in XML encryption from which the CipherReference, KeyReference, and DataReference classes derive.

EncryptedType

Reprezentuje abstrakcyjną klasę bazową, z której klasy EncryptedData i EncryptedKey pochodne.Represents the abstract base class from which the classes EncryptedData and EncryptedKey derive.

EncryptedXml

Reprezentuje model procesu służący do implementowania szyfrowania XML.Represents the process model for implementing XML encryption.

EncryptionMethod

Hermetyzuje algorytm szyfrowania używany do szyfrowania XML.Encapsulates the encryption algorithm used for XML encryption.

EncryptionProperty

Reprezentuje <EncryptionProperty> element używany w SZYFROWANIU XML.Represents the <EncryptionProperty> element used in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

EncryptionPropertyCollection

Reprezentuje kolekcję EncryptionProperty klas używanych w SZYFROWANIU XML.Represents a collection of EncryptionProperty classes used in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

KeyInfo

Reprezentuje cyfrowy podpis XML lub element szyfrowania XML <KeyInfo> .Represents an XML digital signature or XML encryption <KeyInfo> element.

KeyInfoClause

Reprezentuje abstrakcyjną klasę bazową, z której są dziedziczone wszystkie implementacje KeyInfo elementów.Represents the abstract base class from which all implementations of KeyInfo subelements inherit.

KeyInfoEncryptedKey

Zawija EncryptedKey klasę, która ma być umieszczona jako podelement KeyInfo klasy.Wraps the EncryptedKey class, it to be placed as a subelement of the KeyInfo class.

KeyInfoName

Reprezentuje <KeyName> podelement elementu szyfrowania XMLDSIG lub XML <KeyInfo> .Represents a <KeyName> subelement of an XMLDSIG or XML Encryption <KeyInfo> element.

KeyInfoNode

Obsługuje KeyInfo elementy podelementowe, które nie mają określonych implementacji lub programów obsługi zarejestrowanych na komputerze.Handles KeyInfo subelements that do not have specific implementations or handlers registered on the machine.

KeyInfoRetrievalMethod

Odwołuje KeyInfo się do obiektów przechowywanych w innej lokalizacji podczas korzystania z szyfrowania XMLDSIG lub XML.References KeyInfo objects stored at a different location when using XMLDSIG or XML encryption.

KeyInfoX509Data

Reprezentuje <X509Data> podelement elementu szyfrowania XMLDSIG lub XML <KeyInfo> .Represents an <X509Data> subelement of an XMLDSIG or XML Encryption <KeyInfo> element.

KeyReference

Reprezentuje <KeyReference> element używany w SZYFROWANIU XML.Represents the <KeyReference> element used in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

Reference

Reprezentuje <reference> element podpisu XML.Represents the <reference> element of an XML signature.

ReferenceList

Reprezentuje <ReferenceList> element używany w SZYFROWANIU XML.Represents the <ReferenceList> element used in XML encryption. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

RSAKeyValue

Reprezentuje < RSAKeyValue > element podpisu XML.Represents the <RSAKeyValue> element of an XML signature.

Signature

Reprezentuje <Signature> element podpisu XML.Represents the <Signature> element of an XML signature.

SignedInfo

Zawiera informacje o algorytmie kanonizacji i algorytmie podpisu używane dla podpisu XML.Contains information about the canonicalization algorithm and signature algorithm used for the XML signature.

SignedXml

Udostępnia otokę dla obiektu podstawowego podpisu XML w celu ułatwienia tworzenia podpisów XML.Provides a wrapper on a core XML signature object to facilitate creating XML signatures.

Transform

Reprezentuje abstrakcyjną klasę bazową, z której będą <Transform> pochodzić wszystkie elementy, które mogą być używane w podpisie cyfrowym XML.Represents the abstract base class from which all <Transform> elements that can be used in an XML digital signature derive.

TransformChain

Definiuje uporządkowaną listę Transform obiektów, która jest stosowana do niepodpisanej zawartości przed obliczeniem podsumowania.Defines an ordered list of Transform objects that is applied to unsigned content prior to digest calculation.

XmlDecryptionTransform

Określa kolejność podpisywania cyfrowego XML i operacji szyfrowania XML, gdy oba są wykonywane w tym samym dokumencie.Specifies the order of XML Digital Signature and XML Encryption operations when both are performed on the same document.

XmlDsigBase64Transform

Reprezentuje Base64 transkodowanie przekształcenia zgodnie z definicją w sekcji 6.6.2 specyfikacji XMLDSIG.Represents the Base64 decoding transform as defined in Section 6.6.2 of the XMLDSIG specification.

XmlDsigC14NTransform

Reprezentuje transformację C14N XML dla podpisu cyfrowego, zgodnie z definicją organizacja World Wide Web Consortium (W3C) bez komentarzy.Represents the C14N XML canonicalization transform for a digital signature as defined by the World Wide Web Consortium (W3C), without comments.

XmlDsigC14NWithCommentsTransform

Reprezentuje transformację C14N XML z podpisem cyfrowym zdefiniowanym w organizacja World Wide Web Consortium (W3C) z komentarzami.Represents the C14N XML canonicalization transform for a digital signature as defined by the World Wide Web Consortium (W3C), with comments.

XmlDsigEnvelopedSignatureTransform

Przedstawia transformację podpisanego podpisu dla podpisu cyfrowego XML, zgodnie z definicją W3C.Represents the enveloped signature transform for an XML digital signature as defined by the W3C.

XmlDsigExcC14NTransform

Przedstawia wyłączną transformację C14N XML dla podpisu cyfrowego, zgodnie z definicją w organizacja World Wide Web Consortium (W3C) bez komentarzy.Represents the exclusive C14N XML canonicalization transform for a digital signature as defined by the World Wide Web Consortium (W3C), without comments.

XmlDsigExcC14NWithCommentsTransform

Przedstawia wyłączną transformację C14N XML dla podpisu cyfrowego, zgodnie z definicją w organizacja World Wide Web Consortium (W3C), z komentarzami.Represents the exclusive C14N XML canonicalization transform for a digital signature as defined by the World Wide Web Consortium (W3C), with comments.

XmlDsigXPathTransform

Reprezentuje transformację XPath podpisu cyfrowego zgodnie z definicją W3C.Represents the XPath transform for a digital signature as defined by the W3C.

XmlDsigXsltTransform

Reprezentuje transformację XSLT podpisu cyfrowego zgodnie z definicją W3C.Represents the XSLT transform for a digital signature as defined by the W3C.

XmlLicenseTransform

Reprezentuje algorytm przekształcenia licencji używany do normalizacji licencji XrML dla sygnatur.Represents the license transform algorithm used to normalize XrML licenses for signatures.

Struktury

X509IssuerSerial

Reprezentuje < X509IssuerSerial > element podpisu cyfrowego XML.Represents the <X509IssuerSerial> element of an XML digital signature.

Interfejsy

IRelDecryptor

Definiuje metody odszyfrowania elementu XrML <encryptedGrant> .Defines methods that decrypt an XrML <encryptedGrant> element.