SecurityPermissionFlag Wyliczenie

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Określa flagi dostępu dla obiektu uprawnienia zabezpieczeń.Specifies access flags for the security permission object.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum SecurityPermissionFlag
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Obsolete("CAS support is not available with Silverlight applications.")]
[System.Serializable]
public enum SecurityPermissionFlag
type SecurityPermissionFlag = 
Public Enum SecurityPermissionFlag
Dziedziczenie
SecurityPermissionFlag
Atrybuty

Pola

AllFlags 16383

Nieograniczony stan uprawnienia.The unrestricted state of the permission.

Assertion 1

Możliwość potwierdzenia, że wszyscy wywołujący ten kod mają uprawnienia wymagane dla operacji.Ability to assert that all this code's callers have the requisite permission for the operation.

BindingRedirects 8192

Uprawnienie do wykonywania jawnego przekierowywania powiązań w pliku konfiguracyjnym aplikacji.Permission to perform explicit binding redirection in the application configuration file. Obejmuje to przekierowanie zestawów .NET Framework, które zostały ujednolicone, a także innych zestawów znalezionych poza .NET Framework.This includes redirection of .NET Framework assemblies that have been unified as well as other assemblies found outside the .NET Framework.

ControlAppDomain 1024

Możliwość tworzenia AppDomaini manipulowania nimi.Ability to create and manipulate an AppDomain.

ControlDomainPolicy 256

Możliwość określania zasad domeny.Ability to specify domain policy.

ControlEvidence 32

Możliwość dostarczania dowodów, w tym możliwość zmiany dowodów dostarczonych przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego.Ability to provide evidence, including the ability to alter the evidence provided by the common language runtime.

Jest to zaawansowane uprawnienie, które powinno być przyznawane tylko do wysoce zaufanego kodu.This is a powerful permission that should only be granted to highly trusted code.

ControlPolicy 64

Możliwość wyświetlania i modyfikowania zasad.Ability to view and modify policy.

Jest to zaawansowane uprawnienie, które powinno być przyznawane tylko do wysoce zaufanego kodu.This is a powerful permission that should only be granted to highly trusted code.

ControlPrincipal 512

Możliwość manipulowania obiektem Principal.Ability to manipulate the principal object.

ControlThread 16

Możliwość korzystania z pewnych zaawansowanych operacji na wątkach.Ability to use certain advanced operations on threads.

Execution 8

Uprawnienie do uruchamiania kodu.Permission for the code to run. Bez tego uprawnienia kod zarządzany nie zostanie wykonany.Without this permission, managed code will not be executed.

Ta flaga nie ma wpływu, jeśli jest używana dynamicznie z modyfikatorami stosu, takimi jak Deny(), Assert()i PermitOnly().This flag has no effect when used dynamically with stack modifiers such as Deny(), Assert(), and PermitOnly().

Infrastructure 4096

Uprawnienie do podłączenia kodu do infrastruktury środowiska uruchomieniowego języka wspólnego, takich jak dodawanie obiektów ujścia kontekstu zdalnego, ujścia wysłannika i dynamiczne ujścia.Permission to plug code into the common language runtime infrastructure, such as adding Remoting Context Sinks, Envoy Sinks and Dynamic Sinks.

NoFlags 0

Brak dostępu zabezpieczeń.No security access.

RemotingConfiguration 2048

Uprawnienie do konfigurowania typów i kanałów komunikacji zdalnej.Permission to configure Remoting types and channels.

SerializationFormatter 128

Możliwość świadczenia usług serializacji.Ability to provide serialization services. Używany przez elementy formatujące serializacji.Used by serialization formatters.

SkipVerification 4

Możliwość pominięcia weryfikacji kodu w tym zestawie.Ability to skip verification of code in this assembly. Kod, który jest niemożliwy do sprawdzenia, można uruchomić w przypadku udzielenia tego uprawnienia.Code that is unverifiable can be run if this permission is granted.

Jest to zaawansowane uprawnienie, które powinno być udzielane tylko z wysoce zaufanym kodem.This is a powerful permission that should be granted only to highly trusted code.

Ta flaga nie ma wpływu, jeśli jest używana dynamicznie z modyfikatorami stosu, takimi jak Deny(), Assert()i PermitOnly().This flag has no effect when used dynamically with stack modifiers such as Deny(), Assert(), and PermitOnly().

UnmanagedCode 2

Możliwość wywoływania kodu niezarządzanego.Ability to call unmanaged code.

Ze względu na to, że kod niezarządzany potencjalnie zezwala na obejście innych uprawnień, jest to niebezpieczne uprawnienie, które powinno zostać przyznane tylko do wysoce zaufanego kodu.Since unmanaged code potentially allows other permissions to be bypassed, this is a dangerous permission that should only be granted to highly trusted code. Jest ona używana w przypadku takich aplikacji jak wywoływanie kodu natywnego za pomocą funkcji PInvoke lub użycia międzyoperacyjności modelu COM.It is used for such applications as calling native code using PInvoke or using COM interop.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano sposób użycia wyliczenia SecurityPermissionFlag, aby odmówić i zażądać uprawnień zabezpieczeń:The following example shows the use of the SecurityPermissionFlag enumeration to deny and demand security permissions:

// This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.
using namespace System;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Security;
class MyClass
{
public:
  static void PermissionDemo()
  {
   try
   {
     DenySecurityPermissions();
     DenyAllSecurityPermissions();
     DoNotDenySecurityPermissions();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( e->Message );
   }

  }


  // This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  // Set the Assertion property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Assertion=true)]
  // Set the ControlAppDomain property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlAppDomain=true)]
  // Set the ControlDomainPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlDomainPolicy=true)]
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlEvidence=true)]
  // Set the ControlEvidence property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlPolicy=true)]
  // Set the ControlPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlPrincipal=true)]
  // Set the ControlPrincipal property.
  // Set the ControlThread property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,ControlThread=true)]
  // Set the Execution property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Execution=true)]
  // Set the Flags property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Flags=SecurityPermissionFlag::NoFlags)]
  // Set the Infrastructure property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Infrastructure=true)]
  // Set the RemotingConfiguration property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,RemotingConfiguration=true)]
  // Set the SerializationFormatter property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,SerializationFormatter=true)]
  // Set the SkipVerification property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,SkipVerification=true)]
  // Set the UnmanagedCode property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,UnmanagedCode=true)]

  static void DenySecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "Executing DenySecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "Denied all permissions individually." );
   TestSecurityPermissions();
  }


  // This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag::AllFlags to deny all security permissions.

  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Deny,Flags=SecurityPermissionFlag::AllFlags)]
  static void DenyAllSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DenyAllSecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "Denied all permissions using SecurityPermissionFlag::AllFlags." );
   TestSecurityPermissions();
  }


  // This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  static void DoNotDenySecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DoNotDenySecurityPermissions." );
   Console::WriteLine( "No permissions have been denied." );
   DemandSecurityPermissions();
  }

  static void TestSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting TestSecurityPermissions.\n" );
   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Assertion );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Assertion" );
     
     // This demand should cause an exception.
     sp->Demand();
     
     // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlEvidence );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlEvidence" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPolicy" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlThread );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlThread" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Execution );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Execution" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Infrastructure );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Infrastructure" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SkipVerification );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SkipVerification" );
     sp->Demand();
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode" );
     
     // This demand should cause an exception.
     sp->Demand();
     
     // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
     TestFailed();
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode failed: {0}", e->Message );
   }

  }

  static void TestFailed()
  {
   Console::WriteLine( "In TestFailed method." );
   Console::WriteLine( "Throwing an exception." );
   throw gcnew Exception;
  }
  
  static void DemandSecurityPermissions()
  {
   Console::WriteLine( "\nExecuting DemandSecurityPermissions.\n" );
   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Assertion );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Assertion" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Assertion failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlAppDomain failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlDomainPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlEvidence );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlEvidence" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlEvidence failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPolicy );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPolicy" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPolicy failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlPrincipal failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::ControlThread );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::ControlThread" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::ControlThread failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Execution );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Execution" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Execution failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::Infrastructure );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::Infrastructure" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::Infrastructure failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::RemotingConfiguration failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::SkipVerification );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::SkipVerification" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::SkipVerification failed: {0}", e->Message );
   }

   try
   {
     SecurityPermission^ sp = gcnew SecurityPermission( SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode );
     Console::WriteLine( "Demanding SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode" );
     sp->Demand();
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode succeeded." );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Demand for SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode failed: {0}", e->Message );
   }

  }

};

int main()
{
  MyClass::PermissionDemo();
}

// This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.

using System;
using System.Security.Permissions;
using System.Security;

class MyClass
{
  public static void PermissionDemo()
  {
    try
    {
      DenySecurityPermissions();
      DenyAllSecurityPermissions();
      DoNotDenySecurityPermissions();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message.ToString());
    }
  }

  // This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  // Set the Assertion property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Assertion = true)]
    // Set the ControlAppDomain property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlAppDomain = true)]
    // Set the ControlDomainPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlDomainPolicy = true)]
    // Set the ControlEvidence property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlEvidence = true)]
    // Set the ControlPolicy property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPolicy = true)]
    // Set the ControlPrincipal property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPrincipal = true)]
    // Set the ControlThread property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlThread = true)]
    // Set the Execution property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Execution = true)]
    // Set the Flags property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags = SecurityPermissionFlag.NoFlags)]
    // Set the Infrastructure property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Infrastructure = true)]
    // Set the RemotingConfiguration property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, RemotingConfiguration = true)]
    // Set the SerializationFormatter property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SerializationFormatter = true)]
    // Set the SkipVerification property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SkipVerification = true)]
    // Set the UnmanagedCode property.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, UnmanagedCode = true)]

  public static void DenySecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("Executing DenySecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("Denied all permissions individually.");
    TestSecurityPermissions();
  }

  // This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag.AllFlags to deny all security permissions.
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags = SecurityPermissionFlag.AllFlags)]
  public static void DenyAllSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DenyAllSecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("Denied all permissions using SecurityPermissionFlag.AllFlags.");
    TestSecurityPermissions();
  }

  // This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  public static void DoNotDenySecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DoNotDenySecurityPermissions.");
    Console.WriteLine("No permissions have been denied.");
    DemandSecurityPermissions();
  }

  public static void TestSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting TestSecurityPermissions.\n");
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion");
      // This demand should cause an exception.
      sp.Demand();
      // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification");
      sp.Demand();
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode");
      // This demand should cause an exception.
      sp.Demand();
      // The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " + e.Message);
    }
  }

  public static void TestFailed()
  {
    Console.WriteLine("In TestFailed method.");
    Console.WriteLine("Throwing an exception.");
    throw new Exception();
  }
  
  public static void DemandSecurityPermissions()
  {
    Console.WriteLine("\nExecuting DemandSecurityPermissions.\n");
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " + e.Message);
    }
    try
    {
      SecurityPermission sp =
        new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode);
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode");
      sp.Demand();
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode succeeded.");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " + e.Message);
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    PermissionDemo();
  }
}
' This sample demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute.
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Security

Class [MyClass]

  Public Shared Sub PermissionDemo()
    Try
      DenySecurityPermissions()
      DenyAllSecurityPermissions()
      DoNotDenySecurityPermissions()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message.ToString())
    End Try
  End Sub
  ' This method demonstrates the use of the SecurityPermissionAttribute to deny individual security permissions.
  ' Set the Assertion,UnmanagedCode, ControlAppDomain, ControlDomainPolicy, ontrolEvidence, 
  ' ControlPolicy, ControlPrincipal, ControlThread, Execution, Flags, Infrastructure, 
  ' RemotingConfiguration, SerializationFormatter, and SkipVerification properties.
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Assertion:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlAppDomain:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlDomainPolicy:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlEvidence:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPolicy:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlPrincipal:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, ControlThread:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Execution:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags:=SecurityPermissionFlag.NoFlags), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Infrastructure:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, RemotingConfiguration:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SerializationFormatter:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, SkipVerification:=True), _
  SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, UnmanagedCode:=True)> _
  Public Shared Sub DenySecurityPermissions()
    Console.WriteLine("Executing DenySecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("Denied all permissions individually.")
    TestSecurityPermissions()
  End Sub


  ' This method demonstrates the use of SecurityPermissionFlag.AllFlags to deny all security permissions.
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Deny, Flags:=SecurityPermissionFlag.AllFlags)> _
  Public Shared Sub DenyAllSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DenyAllSecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("Denied all permissions using SecurityPermissionFlag.AllFlags.")
    TestSecurityPermissions()
  End Sub


  ' This method demonstrates the effect of not denying security permissions.
  Public Shared Sub DoNotDenySecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DoNotDenySecurityPermissions.")
    Console.WriteLine("No permissions have been denied.")
    DemandSecurityPermissions()
  End Sub


  Public Shared Sub TestSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing TestSecurityPermissions." & ControlChars.Lf)
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion")
      ' This demand should cause an exception.
      sp.Demand()
      ' The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification")
      sp.Demand()
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode")
      ' This demand should cause an exception.
      sp.Demand()
      ' The TestFailed method is called if an exception is not thrown.
      TestFailed()
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " & e.Message))
    End Try
  End Sub


  Public Shared Sub TestFailed()
    Console.WriteLine("In TestFailed method.")
    Console.WriteLine("Throwing an exception.")
    Throw New Exception()
  End Sub

  Public Shared Sub DemandSecurityPermissions()
    Console.WriteLine(ControlChars.Lf & "Executing DemandSecurityPermissions." & ControlChars.Lf)
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Assertion)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Assertion")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Assertion failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlAppDomain failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlDomainPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlEvidence")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlEvidence failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPolicy)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPolicy")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPolicy failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlPrincipal failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlThread)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.ControlThread")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.ControlThread failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Execution")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Execution failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Infrastructure)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.Infrastructure")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.Infrastructure failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.RemotingConfiguration failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SerializationFormatter failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.SkipVerification)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.SkipVerification")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.SkipVerification failed: " & e.Message))
    End Try
    Try
      Dim sp As New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)
      Console.WriteLine("Demanding SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode")
      sp.Demand()
      Console.WriteLine("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode succeeded.")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(("Demand for SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode failed: " & e.Message))
    End Try
  End Sub

  Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As String)
    PermissionDemo()
  End Sub
End Class

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez SecurityPermission.This enumeration is used by SecurityPermission.

Przestroga

Wiele z tych flag jest zaawansowane i powinno być przyznawane tylko do wysoce zaufanego kodu.Many of these flags are powerful and should only be granted to highly trusted code.

Dotyczy

Zobacz też