ApplicationTrustCollection.AddRange Metoda

Definicja

Kopiuje zakres ApplicationTrust obiektów na końcu kolekcji.Copies a range of ApplicationTrust objects to the end of the collection.

Przeciążenia

AddRange(ApplicationTrust[])

Kopiuje elementy określonej ApplicationTrust tablicy do końca kolekcji.Copies the elements of the specified ApplicationTrust array to the end of the collection.

AddRange(ApplicationTrustCollection)

Kopiuje elementy określonego ApplicationTrustCollection elementu do końca kolekcji.Copies the elements of the specified ApplicationTrustCollection to the end of the collection.

AddRange(ApplicationTrust[])

Kopiuje elementy określonej ApplicationTrust tablicy do końca kolekcji.Copies the elements of the specified ApplicationTrust array to the end of the collection.

public:
 void AddRange(cli::array <System::Security::Policy::ApplicationTrust ^> ^ trusts);
[System.Security.SecurityCritical]
public void AddRange (System.Security.Policy.ApplicationTrust[] trusts);
member this.AddRange : System.Security.Policy.ApplicationTrust[] -> unit
Public Sub AddRange (trusts As ApplicationTrust())

Parametry

trusts
ApplicationTrust[]

Tablica typu ApplicationTrust zawierającego obiekty, które mają zostać dodane do kolekcji.An array of type ApplicationTrust containing the objects to add to the collection.

Atrybuty

Wyjątki

trustsjest null.trusts is null.

ApplicationIdentity Właściwość określonaApplicationTrust w matrust wartość .nullThe ApplicationIdentity property of an ApplicationTrust specified in trust is null.

Uwagi

ApplicationTrust Obiekty zawartetrusts w tablicy są dołączane na końcu kolekcji.The ApplicationTrust objects contained in the trusts array are appended to the end of the collection.

Aby usunąć zakres relacji zaufania aplikacji, które zostały wcześniej dodane, użyj RemoveRange metody.To remove a range of application trusts that you previously added, use the RemoveRange method.

AddRange(ApplicationTrustCollection)

Kopiuje elementy określonego ApplicationTrustCollection elementu do końca kolekcji.Copies the elements of the specified ApplicationTrustCollection to the end of the collection.

public:
 void AddRange(System::Security::Policy::ApplicationTrustCollection ^ trusts);
[System.Security.SecurityCritical]
public void AddRange (System.Security.Policy.ApplicationTrustCollection trusts);
member this.AddRange : System.Security.Policy.ApplicationTrustCollection -> unit
Public Sub AddRange (trusts As ApplicationTrustCollection)

Parametry

trusts
ApplicationTrustCollection

Obiekt ApplicationTrustCollection zawierający obiekty do dodania do kolekcji.A ApplicationTrustCollection containing the objects to add to the collection.

Atrybuty

Wyjątki

trustsjest null.trusts is null.

ApplicationIdentity Właściwość określonaApplicationTrust w matrust wartość .nullThe ApplicationIdentity property of an ApplicationTrust specified in trust is null.

Uwagi

Obiekty zawarte w programie trusts są dołączane na końcu kolekcji. ApplicationTrustThe ApplicationTrust objects contained in trusts are appended to the end of the collection.

Możesz użyć metody, AddRange aby szybko dodać kolejną kolekcję obiektów zaufania aplikacji do kolekcji zamiast ręcznie dodać każde zaufanie aplikacji do kolekcji Add za pomocą metody.You can use the AddRange method to quickly add another collection of application trust objects to the collection instead of manually adding each application trust to the collection using the Add method.

Aby usunąć zakres relacji zaufania aplikacji, które zostały wcześniej dodane, użyj RemoveRange metody.To remove a range of application trusts that you previously added, use the RemoveRange method.

Dotyczy