ApplicationTrustCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie relacje zaufania aplikacji z kolekcji.Removes all the application trusts from the collection.

public:
 void Clear();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()
Atrybuty

Wyjątki

Właściwość elementu w kolekcji jest null. ApplicationIdentityThe ApplicationIdentity property of an item in the collection is null.

Uwagi

Każdy ApplicationTrust w kolekcji jest identyfikowany przez jego ApplicationIdentity właściwość.Each ApplicationTrust in the collection is identified by its ApplicationIdentity property. Jeśli wartość ApplicationIdentity właściwości dla każdego ApplicationTrust obiektu w kolekcji to null, ArgumentException jest zgłaszany.If the value of the ApplicationIdentity property for any ApplicationTrust object in the collection is null, an ArgumentException is thrown.

Dotyczy