ApplicationTrustCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Obiekt, który ma być używany do synchronizowania dostępu do kolekcji.The object to use to synchronize access to the collection.

Implementuje

Uwagi

Domyślna implementacja zwraca bieżący obiekt zaufania aplikacji.The default implementation returns the current application trust object.

Dotyczy