SecurityIdentifier.BinaryLength Właściwość

Definicja

Zwraca długość (w bajtach) identyfikatora zabezpieczeń (SID) reprezentowanego przez obiekt SecurityIdentifier.Returns the length, in bytes, of the security identifier (SID) represented by the SecurityIdentifier object.

public:
 property int BinaryLength { int get(); };
public int BinaryLength { get; }
member this.BinaryLength : int
Public ReadOnly Property BinaryLength As Integer

Wartość właściwości

Długość (w bajtach) identyfikatora SID reprezentowanego przez obiekt SecurityIdentifier.The length, in bytes, of the SID represented by the SecurityIdentifier object.

Dotyczy