SecurityIdentifier.CompareTo(SecurityIdentifier) Metoda

Definicja

Porównuje bieżący obiekt SecurityIdentifier z określonym obiektem SecurityIdentifier.Compares the current SecurityIdentifier object with the specified SecurityIdentifier object.

public:
 virtual int CompareTo(System::Security::Principal::SecurityIdentifier ^ sid);
public int CompareTo (System.Security.Principal.SecurityIdentifier sid);
abstract member CompareTo : System.Security.Principal.SecurityIdentifier -> int
override this.CompareTo : System.Security.Principal.SecurityIdentifier -> int
Public Function CompareTo (sid As SecurityIdentifier) As Integer

Parametry

sid
SecurityIdentifier

Obiekt do porównania z bieżącym obiektem.The object to compare with the current object.

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne tego wystąpienia i sid.A signed number indicating the relative values of this instance and sid.

Wartość zwróconaReturn Value OpisDescription
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż sid.This instance is less than sid.
ZeroZero To wystąpienie jest równe sid.This instance is equal to sid.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż sid.This instance is greater than sid.

Implementuje

Dotyczy