SecurityIdentifier.GetBinaryForm(Byte[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje binarną reprezentację określonego identyfikatora zabezpieczeń (SID) reprezentowanego przez klasę SecurityIdentifier do tablicy bajtów.Copies the binary representation of the specified security identifier (SID) represented by the SecurityIdentifier class to a byte array.

public:
 void GetBinaryForm(cli::array <System::Byte> ^ binaryForm, int offset);
public void GetBinaryForm (byte[] binaryForm, int offset);
member this.GetBinaryForm : byte[] * int -> unit
Public Sub GetBinaryForm (binaryForm As Byte(), offset As Integer)

Parametry

binaryForm
Byte[]

Tablica bajtów, w której ma zostać odebrany skopiowany identyfikator SID.The byte array to receive the copied SID.

offset
Int32

Przesunięcie bajtów używane jako początkowy indeks w binaryForm.The byte offset to use as the starting index in binaryForm.

Dotyczy