SecurityIdentifier.IsAccountSid Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy identyfikator zabezpieczeń (SID) reprezentowany przez ten obiekt SecurityIdentifier jest prawidłowym identyfikatorem SID konta systemu Windows.Returns a value that indicates whether the security identifier (SID) represented by this SecurityIdentifier object is a valid Windows account SID.

public:
 bool IsAccountSid();
public bool IsAccountSid ();
member this.IsAccountSid : unit -> bool
Public Function IsAccountSid () As Boolean

Zwraca

true, jeśli identyfikator SID reprezentowany przez ten obiekt SecurityIdentifier jest prawidłowym identyfikatorem SID konta systemu Windows; w przeciwnym razie false.true if the SID represented by this SecurityIdentifier object is a valid Windows account SID; otherwise, false.

Dotyczy