SecurityIdentifier.IsValidTargetType(Type) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określony typ jest prawidłowym typem tłumaczenia dla klasy SecurityIdentifier.Returns a value that indicates whether the specified type is a valid translation type for the SecurityIdentifier class.

public:
 override bool IsValidTargetType(Type ^ targetType);
public override bool IsValidTargetType (Type targetType);
override this.IsValidTargetType : Type -> bool
Public Overrides Function IsValidTargetType (targetType As Type) As Boolean

Parametry

targetType
Type

Typ, w którym jest sprawdzana poprawność, aby obsługiwał jako konwersję z SecurityIdentifier.The type being queried for validity to serve as a conversion from SecurityIdentifier. Następujące typy docelowe są prawidłowe:The following target types are valid:

Zwraca

true, jeśli targetType jest prawidłowym typem translacji dla klasy SecurityIdentifier; w przeciwnym razie false.true if targetType is a valid translation type for the SecurityIdentifier class; otherwise, false.

Dotyczy