SecurityIdentifier.MinBinaryLength Pole

Definicja

Zwraca minimalny rozmiar (w bajtach) binarnej reprezentacji identyfikatora zabezpieczeń.Returns the minimum size, in bytes, of the binary representation of the security identifier.

public: static initonly int MinBinaryLength;
public static readonly int MinBinaryLength;
 staticval mutable MinBinaryLength : int
Public Shared ReadOnly MinBinaryLength As Integer 

Wartość pola

Dotyczy