SecurityIdentifier.Equality(SecurityIdentifier, SecurityIdentifier) Operator

Definicja

Porównuje dwa obiekty SecurityIdentifier, aby określić, czy są równe.Compares two SecurityIdentifier objects to determine whether they are equal. Są uważane za równe, jeśli mają taką samą reprezentację kanoniczną, jak zwracana przez właściwość Value lub null.They are considered equal if they have the same canonical representation as the one returned by the Value property or if they are both null.

public:
 static bool operator ==(System::Security::Principal::SecurityIdentifier ^ left, System::Security::Principal::SecurityIdentifier ^ right);
public static bool operator == (System.Security.Principal.SecurityIdentifier left, System.Security.Principal.SecurityIdentifier right);
static member ( = ) : System.Security.Principal.SecurityIdentifier * System.Security.Principal.SecurityIdentifier -> bool
Public Shared Operator == (left As SecurityIdentifier, right As SecurityIdentifier) As Boolean

Parametry

left
SecurityIdentifier

Lewy operand do użycia dla porównania równości.The left operand to use for the equality comparison. Ten parametr może mieć wartość null.This parameter can be null.

right
SecurityIdentifier

Prawy operand do użycia dla porównania równości.The right operand to use for the equality comparison. Ten parametr może mieć wartość null.This parameter can be null.

Zwraca

true, jeśli left i right są równe; w przeciwnym razie false.true if left and right are equal; otherwise, false.

Dotyczy