SecurityIdentifier.Value Właściwość

Definicja

Zwraca wielką literę ciągu SDDL (Security Descriptor Definition Language) dla identyfikatora zabezpieczeń (SID) reprezentowanego przez ten obiekt SecurityIdentifier.Returns an uppercase Security Descriptor Definition Language (SDDL) string for the security identifier (SID) represented by this SecurityIdentifier object.

public:
 virtual property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public override string Value { get; }
member this.Value : string
Public Overrides ReadOnly Property Value As String

Wartość właściwości

Ciąg SDDL z wielką literą dla identyfikatora SID reprezentowanego przez obiekt SecurityIdentifier.An uppercase SDDL string for the SID represented by the SecurityIdentifier object.

Dotyczy