SecurityCriticalAttribute.Scope Właściwość

Definicja

Przestroga

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Pobiera zakres dla atrybutu.Gets the scope for the attribute.

public:
 property System::Security::SecurityCriticalScope Scope { System::Security::SecurityCriticalScope get(); };
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
public System.Security.SecurityCriticalScope Scope { get; }
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
member this.Scope : System.Security.SecurityCriticalScope
Public ReadOnly Property Scope As SecurityCriticalScope

Wartość właściwości

SecurityCriticalScope

Jedna z wartości wyliczenia, która określa zakres atrybutu.One of the enumeration values that specifies the scope of the attribute. Wartość domyślna to Explicit , co oznacza, że atrybut ma zastosowanie tylko do bezpośredniego obiektu docelowego.The default is Explicit, which indicates that the attribute applies only to the immediate target.

Atrybuty

Dotyczy