SecurityException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany w przypadku wykrycia błędu zabezpieczeń.The exception that is thrown when a security error is detected.

public ref class SecurityException : Exception
public ref class SecurityException : SystemException
public class SecurityException : Exception
public class SecurityException : SystemException
[System.Serializable]
public class SecurityException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class SecurityException : SystemException
type SecurityException = class
  inherit Exception
type SecurityException = class
  inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type SecurityException = class
  inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SecurityException = class
  inherit SystemException
Public Class SecurityException
Inherits Exception
Public Class SecurityException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
SecurityException
Dziedziczenie
SecurityException
Atrybuty

Uwagi

SecurityExceptionWyjątek jest zgłaszany, gdy obiekt wywołujący nie ma uprawnień wymaganych do uzyskania dostępu do zasobu.A SecurityException exception is thrown when a caller does not have the permissions required to access a resource. Poniższy przykład tworzy wystąpienie PermissionSet obiektu, który zawiera obiekt, UIPermission Aby zezwolić na dostęp do obiektów interfejsu użytkownika oraz schowka i RegistryPermission obiektu, aby uniemożliwić dostęp do rejestru.The following example instantiates a PermissionSet object that includes a UIPermission object to allow access to UI objects and the Clipboard and a RegistryPermission object to prevent registry access. Wywołanie PermissionSet.PermitOnly metody oznacza, że te uprawnienia będą stosowane niezależnie od uprawnień przypisanych do obiektu wywołującego.The call to the PermissionSet.PermitOnly method means that these permissions will apply regardless of the permissions assigned to the caller. W związku z tym próba utworzenia klucza rejestru zgłasza SecurityException .As a result, the attempt to create a registry key throws a SecurityException.

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Security;
using System.Security.Permissions;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   PermissionSet perms = new PermissionSet(null);
   perms.AddPermission(new UIPermission(PermissionState.Unrestricted));
   perms.AddPermission(new RegistryPermission(PermissionState.None));
   perms.PermitOnly();
   
   try {
     RegistryKey key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyCompany\\Applications");
     Console.WriteLine("Registry key: {0}", key.Name);
   }
   catch (SecurityException e) {
     Console.WriteLine("Security Exception:\n\n{0}", e.Message);   
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Security Exception:
//  
//  Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.RegistryPermission, 
//  mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
Imports Microsoft.Win32
Imports System.Security
Imports System.Security.Permissions

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim perms As New PermissionSet(CType(Nothing, PermissionSet))
   perms.AddPermission(New UIPermission(PermissionState.Unrestricted))
   perms.AddPermission(New RegistryPermission(PermissionState.None))
   perms.PermitOnly()
   
   Try 
     Dim key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("MyCompany\\Applications")
     Console.WriteLine("Registry key: {0}", key.Name)
   Catch e As SecurityException
     Console.WriteLine("Security Exception:\n\n{0}", e.Message)   
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Security Exception:
'  
'  Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.RegistryPermission, 
'  mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.

SecurityException używa COR_E_SECURITY HRESULT, który ma wartość 0x8013150A.SecurityException uses the HRESULT COR_E_SECURITY, which has the value 0x8013150A.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia SecurityException klasy, zobacz określony SecurityException Konstruktor.For a list of the initial property values for an instance of the SecurityException class, see a specific SecurityException constructor.

Konstruktory

SecurityException()

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy z właściwościami domyślnymi.Initializes a new instance of the SecurityException class with default properties.

SecurityException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SecurityException z zserializowanymi danymi.Initializes a new instance of the SecurityException class with serialized data.

SecurityException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the SecurityException class with a specified error message.

SecurityException(String, AssemblyName, PermissionSet, PermissionSet, MethodInfo, SecurityAction, Object, IPermission, Evidence)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy dla wyjątku spowodowanego przez niewystarczający zestaw uprawnień.Initializes a new instance of the SecurityException class for an exception caused by an insufficient grant set.

SecurityException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SecurityException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

SecurityException(String, Object, Object, MethodInfo, Object, IPermission)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy dla wyjątku powodowanego przez odmowę na stosie.Initializes a new instance of the SecurityException class for an exception caused by a Deny on the stack.

SecurityException(String, Type)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy z określonym komunikatem o błędzie i typem uprawnień, który spowodował zgłoszenie wyjątku.Initializes a new instance of the SecurityException class with a specified error message and the permission type that caused the exception to be thrown.

SecurityException(String, Type, String)

Inicjuje nowe wystąpienie SecurityException klasy z określonym komunikatem o błędzie, typ uprawnienia, który spowodował zgłoszenie wyjątku oraz stan uprawnień.Initializes a new instance of the SecurityException class with a specified error message, the permission type that caused the exception to be thrown, and the permission state.

Właściwości

Action

Pobiera lub ustawia akcję zabezpieczeń, która spowodowała wyjątek.Gets or sets the security action that caused the exception.

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
Demanded

Pobiera lub ustawia uprawnienia zabezpieczeń na żądanie, zestaw uprawnień lub kolekcję zestawów uprawnień, których nie powiodła się.Gets or sets the demanded security permission, permission set, or permission set collection that failed.

DenySetInstance

Pobiera lub ustawia kolekcję odrzuconych uprawnień zabezpieczeń, zestawu uprawnień lub kolekcji zestawów uprawnień, która spowodowała niepowodzenie żądania.Gets or sets the denied security permission, permission set, or permission set collection that caused a demand to fail.

FailedAssemblyInfo

Pobiera lub ustawia informacje o nieuszkodzonym zestawie.Gets or sets information about the failed assembly.

FirstPermissionThatFailed

Pobiera lub ustawia pierwsze uprawnienie w zestawie uprawnień lub kolekcji zestawów uprawnień, których żądanie nie powiodło się.Gets or sets the first permission in a permission set or permission set collection that failed the demand.

GrantedSet

Pobiera lub ustawia przyznany zestaw uprawnień zestawu, który spowodował SecurityException .Gets or sets the granted permission set of the assembly that caused the SecurityException.

HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera Exception wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Method

Pobiera lub ustawia informacje o metodzie skojarzonej z wyjątkiem.Gets or sets the information about the method associated with the exception.

PermissionState

Pobiera lub ustawia stan uprawnienia, które wywołało wyjątek.Gets or sets the state of the permission that threw the exception.

PermissionType

Pobiera lub ustawia typ uprawnienia, które zakończyło się niepowodzeniem.Gets or sets the type of the permission that failed.

PermitOnlySetInstance

Pobiera lub ustawia kolekcję uprawnień, zestawu uprawnień lub zestawu uprawnień, który jest częścią ramki stosu tylko do zezwalania, która spowodowała niepowodzenie sprawdzania zabezpieczeń.Gets or sets the permission, permission set, or permission set collection that is part of the permit-only stack frame that caused a security check to fail.

RefusedSet

Pobiera lub ustawia zbiór uprawnień odrzuconych zestawu, który spowodował SecurityException .Gets or sets the refused permission set of the assembly that caused the SecurityException.

Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Url

Pobiera lub ustawia adres URL zestawu, który spowodował wyjątek.Gets or sets the URL of the assembly that caused the exception.

Zone

Pobiera lub ustawia strefę zestawu, który spowodował wyjątek.Gets or sets the zone of the assembly that caused the exception.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość Exception będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ustawia SerializationInfo Informacje o SecurityException .Sets the SerializationInfo with information about the SecurityException.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo Informacje o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca reprezentację bieżącego elementu SecurityException .Returns a representation of the current SecurityException.

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też