SequencePosition Struktura

Definicja

Reprezentuje pozycję w nieciągłym zestawie pamięci.Represents a position in a non-contiguous set of memory. Właściwości tego typu nie powinny być interpretowane przez żadne elementy, ale typ, który go utworzył.Properties of this type should not be interpreted by anything but the type that created it.

public value class SequencePosition : IEquatable<SequencePosition>
public struct SequencePosition : IEquatable<SequencePosition>
type SequencePosition = struct
Public Structure SequencePosition
Implements IEquatable(Of SequencePosition)
Dziedziczenie
SequencePosition
Implementuje

Konstruktory

SequencePosition(Object, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie SequencePosition struktury.Initializes a new instance of the SequencePosition struct.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie jest równe innemu obiektowi.Returns a value that indicates whether the current instance is equal to another object.

Equals(SequencePosition)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe innemu SequencePosition .Indicates whether the current instance is equal to another SequencePosition.

GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetInteger()

Zwraca część całkowitą tego elementu SequencePosition .Returns the integer part of this SequencePosition.

GetObject()

Zwraca część tego obiektu SequencePosition .Returns the object part of this SequencePosition.

Dotyczy