SerializableAttribute SerializableAttribute SerializableAttribute SerializableAttribute Class

Definicja

Wskazuje, że Klasa może być serializowana.Indicates that a class can be serialized. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class SerializableAttribute sealed : Attribute
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class SerializableAttribute : Attribute
type SerializableAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class SerializableAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
SerializableAttributeSerializableAttributeSerializableAttributeSerializableAttribute
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje serializacji obiektu, który jest oznaczony za pomocą SerializableAttribute atrybutu.The following example demonstrates serialization of an object that is marked with the SerializableAttribute attribute. Aby użyć BinaryFormatter zamiast SoapFormatterelementu, Usuń komentarz z odpowiednich wierszy.To use the BinaryFormatter instead of the SoapFormatter, uncomment the appropriate lines.

#using <system.dll>
#using <system.messaging.dll>
#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// A test object that needs to be serialized.

[Serializable]
ref class TestSimpleObject
{
private:
  int member1;
  String^ member2;
  String^ member3;
  double member4;

public:

  // A field that is not serialized.

  [NonSerialized]
  String^ member5;
  TestSimpleObject()
  {
   member1 = 11;
   member2 = "hello";
   member3 = "hello";
   member4 = 3.14159265;
   member5 = "hello world!";
  }

  void Print()
  {
   Console::WriteLine( "member1 = ' {0}'", member1 );
   Console::WriteLine( "member2 = ' {0}'", member2 );
   Console::WriteLine( "member3 = ' {0}'", member3 );
   Console::WriteLine( "member4 = ' {0}'", member4 );
   Console::WriteLine( "member5 = ' {0}'", member5 );
  }

};

int main()
{
  // Creates a new TestSimpleObject object.
  TestSimpleObject^ obj = gcnew TestSimpleObject;
  Console::WriteLine( "Before serialization the Object* contains: " );
  obj->Print();

  // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  Stream^ stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Create );
  SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter;

  //BinaryFormatter* formatter = new BinaryFormatter();
  formatter->Serialize( stream, obj );
  stream->Close();

  // Empties obj.
  obj = nullptr;

  // Opens file S"data.xml" and deserializes the object from it.
  stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Open );
  formatter = gcnew SoapFormatter;

  //formatter = new BinaryFormatter();
  obj = dynamic_cast<TestSimpleObject^>(formatter->Deserialize( stream ));
  stream->Close();
  Console::WriteLine( "" );
  Console::WriteLine( "After deserialization the object contains: " );
  obj->Print();
}

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
//using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Test {
  public static void Main() {

   // Creates a new TestSimpleObject object.
   TestSimpleObject obj = new TestSimpleObject();

   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ");
   obj.Print();

   // Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Stream stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create);
   SoapFormatter formatter = new SoapFormatter();

   //BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

   formatter.Serialize(stream, obj);
   stream.Close();

   // Empties obj.
   obj = null;

   // Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open);
   formatter = new SoapFormatter();

   //formatter = new BinaryFormatter();

   obj = (TestSimpleObject)formatter.Deserialize(stream);
   stream.Close();

   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ");
   obj.Print();
  }
}


// A test object that needs to be serialized.
[Serializable()]
public class TestSimpleObject {

  public int member1;
  public string member2;
  public string member3;
  public double member4;

  // A field that is not serialized.
  [NonSerialized()] public string member5;

  public TestSimpleObject() {

    member1 = 11;
    member2 = "hello";
    member3 = "hello";
    member4 = 3.14159265;
    member5 = "hello world!";
  }


  public void Print() {

    Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1);
    Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2);
    Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3);
    Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4);
    Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5);
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates a new TestSimpleObject object.
   Dim obj As New TestSimpleObject()
   
   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ")
   obj.Print()
   
   ' Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Dim stream As Stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
   Dim formatter As New SoapFormatter()
   


   formatter.Serialize(stream, obj)
   stream.Close()
   
   ' Empties obj.
   obj = Nothing
   
   ' Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
   formatter = New SoapFormatter()   obj = CType(formatter.Deserialize(stream), TestSimpleObject)
   stream.Close()
   
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ")
   obj.Print()

  End Sub

End Class


' A test object that needs to be serialized.
<Serializable()> Public Class TestSimpleObject
  
  Public member1 As Integer
  Public member2 As String
  Public member3 As String
  Public member4 As Double
  
  ' A member that is not serialized.
  <NonSerialized()> Public member5 As String 
 
  
  Public Sub New()   
   member1 = 11
   member2 = "hello"
   member3 = "hello"
   member4 = 3.14159265
   member5 = "hello world!"
  End Sub
   
  
  Public Sub Print()   
   Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1)
   Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2)
   Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3)
   Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4)
   Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5)
  End Sub

End Class

Uwagi

SerializableAttribute Zastosuj atrybut do typu, aby wskazać, że wystąpienia tego typu mogą być serializowane.Apply the SerializableAttribute attribute to a type to indicate that instances of this type can be serialized. Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego SerializationException zgłasza, czy żaden typ na grafie serializowanych obiektów nie SerializableAttribute ma zastosowanego atrybutu.The common language runtime throws SerializationException if any type in the graph of objects being serialized does not have the SerializableAttribute attribute applied.

Zastosuj atrybut SerializableAttribute , nawet jeśli Klasa ISerializable implementuje także interfejs, aby kontrolować proces serializacji.Apply the SerializableAttribute attribute even if the class also implements the ISerializable interface to control the serialization process.

Po zastosowaniu SerializableAttribute atrybutu do typu wszystkie pola prywatne i publiczne są domyślnie serializowane.When you apply the SerializableAttribute attribute to a type, all private and public fields are serialized by default. Serializacja można kontrolować bardziej szczegółowo przez implementację ISerializable interfejsu w celu zastąpienia procesu serializacji.You can control serialization more granularly by implementing the ISerializable interface to override the serialization process.

Można też wykluczyć pola z serializacji, stosując NonSerializedAttribute atrybut do pola.Or you can exclude fields from serialization by applying the NonSerializedAttribute attribute to the field. Jeśli pole o typie możliwym do serializacji zawiera wskaźnik, uchwyt lub inną strukturę danych, która jest specyficzna dla określonego środowiska i nie może być w sposób istotny odtworzony w innym środowisku, warto zastosować NonSerializedAttribute atrybut do tego pola.If a field of a serializable type contains a pointer, a handle, or some other data structure that is specific to a particular environment, and cannot be meaningfully reconstituted in a different environment, then you might want to apply the NonSerializedAttribute attribute to that field.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z atrybutów, zobacz atrybuty.For more information about using attributes, see Attributes. Aby uzyskać więcej informacji na temat serializacji System.Runtime.Serialization, zobacz.For more information about serialization, see System.Runtime.Serialization.

Konstruktory

SerializableAttribute() SerializableAttribute() SerializableAttribute() SerializableAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SerializableAttribute klasy.Initializes a new instance of the SerializableAttribute class.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Inherited from Attribute)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Inherited from Attribute)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Inherited from Attribute)
Match(Object) Match(Object) Match(Object) Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Inherited from Attribute)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Inherited from Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Inherited from Attribute)

Właściwości

TypeId TypeId TypeId TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego Attributeelementu.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Inherited from Attribute)

Dotyczy

Zobacz też