BasicHttpBinding.IBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy żądania przychodzące są obsługiwane synchronicznie, czy asynchronicznie.Gets a value that indicates whether incoming requests are handled synchronously or asynchronously.

property bool System::ServiceModel::Channels::IBindingRuntimePreferences::ReceiveSynchronously { bool get(); };
bool System.ServiceModel.Channels.IBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously { get; }
member this.System.ServiceModel.Channels.IBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously : bool
 ReadOnly Property ReceiveSynchronously As Boolean Implements IBindingRuntimePreferences.ReceiveSynchronously

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Implementuje

Przykłady

Ten przykład pobiera wartość ReceiveSynchronously.This example gets the ReceiveSynchronously value.

BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding();
IBindingRuntimePreferences s = (binding as IBindingRuntimePreferences);
bool receiveSynchronously = s.ReceiveSynchronously;

Dotyczy