HttpResponseMessageProperty.SuppressEntityBody Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy treść komunikatu jest ignorowana i jest wysyłany pusty komunikat.Gets or sets a value that indicates whether the body of the message is ignored and an empty message is sent.

public:
 property bool SuppressEntityBody { bool get(); void set(bool value); };
public bool SuppressEntityBody { get; set; }
member this.SuppressEntityBody : bool with get, set
Public Property SuppressEntityBody As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli treść komunikatu jest pomijana; w przeciwnym razie false .true if the message body is suppressed; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Pokazuje, jak pominąć treść komunikatu:This shows how to suppress the message body:

// A value of true suppresses the message body.
responseProperty.SuppressEntityBody =  true;

Uwagi

Ta właściwość jest używana w przypadku pustych odpowiedzi na komunikaty, na przykład usługi akceptującej żądanie POST i zwracająca odpowiedź, która nie zawiera treści komunikatu o wartości StatusCode = 200 i StatusDescription = OK.This property is used for empty message responses, for example, a service that accepts a POST request and returns a response that contains no message body with StatusCode = 200 and StatusDescription = OK. HttpResponseMessagePropertySkojarzona z tą odpowiedzią ma tę właściwość ustawioną na wartość true .The HttpResponseMessageProperty associated with this response has this property set to true.

Dotyczy