LocalClientSecuritySettings.IdentityVerifier Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia weryfikator tożsamości.Gets or sets the identity verifier.

public:
 property System::ServiceModel::Security::IdentityVerifier ^ IdentityVerifier { System::ServiceModel::Security::IdentityVerifier ^ get(); void set(System::ServiceModel::Security::IdentityVerifier ^ value); };
public System.ServiceModel.Security.IdentityVerifier IdentityVerifier { get; set; }
member this.IdentityVerifier : System.ServiceModel.Security.IdentityVerifier with get, set
Public Property IdentityVerifier As IdentityVerifier

Wartość właściwości

IdentityVerifier

Wystąpienie implementacji klasy abstrakcyjnej IdentityVerifier .An instance of an implementation of the abstract class IdentityVerifier.

Przykłady

Ten przykład pokazuje, jak zwrócić wystąpienie implementacji klasy abstrakcyjnej.This example shows how to return an instance of an implementation of the abstract class.

IdentityVerifier id = settings.IdentityVerifier;
Dim id As IdentityVerifier = settings.IdentityVerifier

Uwagi

Ta właściwość służy do sprawdzania, czy zdalny punkt końcowy, z którym komunikuje się kanał klienta, jest zgodny z tożsamością określoną w tym EndpointAddress kanale.This property is used to verify that the remote endpoint that the client channel is communicating with matches the identity specified in the EndpointAddress that the channel is targeted for.

Dotyczy