SecurityBindingElement.AllowInsecureTransport Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy komunikaty zabezpieczone w trybie mieszanym mogą być wysyłane za pośrednictwem niezabezpieczonego transportu, takiego jak HTTP.Gets or sets a value that indicates whether mixed-mode secured messages can be sent over an unsecured transport such as HTTP.

public:
 property bool AllowInsecureTransport { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowInsecureTransport { get; set; }
member this.AllowInsecureTransport : bool with get, set
Public Property AllowInsecureTransport As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true komunikaty zabezpieczone w trybie mieszanym mogą być wysyłane przez niezabezpieczony transport; w przeciwnym razie false .true if mixed-mode secured messages can be sent over an unsecured transport; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy