SecurityBindingElement.CreateCertificateSignatureBindingElement Metoda

Definicja

Tworzy element powiązania przy użyciu certyfikatu do podpisywania komunikatów.Creates a binding element using a certificate to sign messages. Ten element powiązania może być używany tylko w przypadku wymiany komunikatów jednokierunkowych i może jedynie podpisać komunikat.This binding element can be used only for one-way message exchanges and is capable only of signing the message.

public:
 static System::ServiceModel::Channels::AsymmetricSecurityBindingElement ^ CreateCertificateSignatureBindingElement();
public static System.ServiceModel.Channels.AsymmetricSecurityBindingElement CreateCertificateSignatureBindingElement ();
static member CreateCertificateSignatureBindingElement : unit -> System.ServiceModel.Channels.AsymmetricSecurityBindingElement
Public Shared Function CreateCertificateSignatureBindingElement () As AsymmetricSecurityBindingElement

Zwraca

AsymmetricSecurityBindingElement

Obiekt AsymmetricSecurityBindingElement.A AsymmetricSecurityBindingElement object.

Uwagi

LocalClientSecuritySettingsObiekt zwrócony z LocalClientSettings ma jego DetectReplays Właściwość ustawioną na false .The LocalClientSecuritySettings object returned from LocalClientSettings has its DetectReplays property set to false.

Ten element powiązania wymaga od klienta skonfigurowania certyfikatu na potrzeby uwierzytelniania.This binding element requires the client to configure a certificate for authentication purposes.

Dotyczy