SecurityBindingElement.CreateUserNameOverTransportBindingElement Metoda

Definicja

Tworzy element powiązania zabezpieczeń, który jest skonfigurowany do uwierzytelniania klienta na podstawie nazwy użytkownika i hasła wysyłanego jako część komunikatu protokołu SOAP.Creates a security binding element that is configured for client authentication based on a user name and password sent as part of the SOAP message. Element Binding wymaga transportu do zapewnienia uwierzytelniania serwera i ochrony komunikatów (na przykład HTTPS).The binding element requires the transport to provide server authentication and message protection (for example, HTTPS).

public:
 static System::ServiceModel::Channels::TransportSecurityBindingElement ^ CreateUserNameOverTransportBindingElement();
public static System.ServiceModel.Channels.TransportSecurityBindingElement CreateUserNameOverTransportBindingElement ();
static member CreateUserNameOverTransportBindingElement : unit -> System.ServiceModel.Channels.TransportSecurityBindingElement
Public Shared Function CreateUserNameOverTransportBindingElement () As TransportSecurityBindingElement

Zwraca

TransportSecurityBindingElement

Obiekt TransportSecurityBindingElement.A TransportSecurityBindingElement object.

Uwagi

Utworzone powiązanie ma IncludeTimestamp ustawioną wartość true .The created binding has IncludeTimestamp set to true. LocalClientSecuritySettingsObiekt zwrócony z LocalClientSettings ma jego DetectReplays Właściwość ustawioną na false .The LocalClientSecuritySettings object returned from LocalClientSettings has its DetectReplays property set to false.

LocalServiceSecuritySettingsObiekt zwrócony z LocalServiceSettings ma jego DetectReplays Właściwość ustawioną na false .The LocalServiceSecuritySettings object returned from LocalServiceSettings has its DetectReplays property set to false.

Dotyczy