SecurityBindingElement.ProtectTokens Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy element powiązania zabezpieczeń chroni tokeny.Gets or sets whether the security binding element protects tokens.

public:
 property bool ProtectTokens { bool get(); void set(bool value); };
public bool ProtectTokens { get; set; }
member this.ProtectTokens : bool with get, set
Public Property ProtectTokens As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli element powiązania zabezpieczeń chroni tokeny; w przeciwnym razie false .true if the security binding element protects tokens; otherwise, false.

Dotyczy