SecurityBindingElement.SetKeyDerivation(Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia wartość wskazującą, czy klucze pochodne są wymagane.Sets a value that indicates whether derived keys are required.

public:
 virtual void SetKeyDerivation(bool requireDerivedKeys);
public virtual void SetKeyDerivation (bool requireDerivedKeys);
abstract member SetKeyDerivation : bool -> unit
override this.SetKeyDerivation : bool -> unit
Public Overridable Sub SetKeyDerivation (requireDerivedKeys As Boolean)

Parametry

requireDerivedKeys
Boolean

true Aby wymagać kluczy pochodnych; w przeciwnym razie false .true to require derived keys; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy kod pokazuje, jak wywołać tę metodę.The following code shows how to call this method.

SecurityBindingElement security = SecurityBindingElement.CreateMutualCertificateBindingElement();

// Use a secure session.
security = SecurityBindingElement.CreateSecureConversationBindingElement(security, true);

// Specify whether derived keys are required.
security.SetKeyDerivation(true);

Dotyczy