TransactionFlowBindingElement.BuildChannelListener<TChannel>(BindingContext) Metoda

Definicja

Inicjuje odbiornik kanału na potrzeby akceptowania kanałów określonego typu z kontekstu powiązania.Initializes a channel listener for accepting channels of a specified type from the binding context.

public:
generic <typename TChannel>
 where TChannel : class, System::ServiceModel::Channels::IChannel override System::ServiceModel::Channels::IChannelListener<TChannel> ^ BuildChannelListener(System::ServiceModel::Channels::BindingContext ^ context);
public override System.ServiceModel.Channels.IChannelListener<TChannel> BuildChannelListener<TChannel> (System.ServiceModel.Channels.BindingContext context) where TChannel : class, System.ServiceModel.Channels.IChannel;
override this.BuildChannelListener : System.ServiceModel.Channels.BindingContext -> System.ServiceModel.Channels.IChannelListener<'Channel (requires 'Channel : null and 'Channel :> System.ServiceModel.Channels.IChannel)> (requires 'Channel : null and 'Channel :> System.ServiceModel.Channels.IChannel)
Public Overrides Function BuildChannelListener(Of TChannel As {Class, IChannel}) (context As BindingContext) As IChannelListener(Of TChannel)

Parametry typu

TChannel

Typ kanału.The channel type.

Parametry

context
BindingContext

BindingContext, Która powinna zostać użyta do skompilowania odbiornika kanałów.The BindingContext that should be used to build the channel listener.

Zwraca

IChannelListener<TChannel>

IChannelListener<TChannel>Typ TChannel zainicjowany z context .The IChannelListener<TChannel> of type TChannel initialized from context.

Wyjątki

context to null.context is null.

Nie można skompilować odbiornika kanału dla określonego typu kanału.A channel listener for the specified channel type cannot be built.

Uwagi

Ta metoda tworzy odbiornik kanału, który odbiera komunikaty dla tego powiązania.This method creates a channel listener to receive messages for this binding.

Ta metoda jest wywoływana przez infrastrukturę podczas budowania kanału.This method is called by the infrastructure when building the channel. Należy używać go w kodzie tylko podczas implementowania niestandardowego elementu powiązania.You should use it in your code only when you implement a custom binding element.

Dotyczy