TransactionFlowBindingElement.IPolicyExportExtension.ExportPolicy(MetadataExporter, PolicyConversionContext) Metoda

Definicja

Eksportuje niestandardowe potwierdzenie zasad dotyczące powiązania.Exports a custom policy assertion about the binding.

 virtual void System.ServiceModel.Description.IPolicyExportExtension.ExportPolicy(System::ServiceModel::Description::MetadataExporter ^ exporter, System::ServiceModel::Description::PolicyConversionContext ^ context) = System::ServiceModel::Description::IPolicyExportExtension::ExportPolicy;
void IPolicyExportExtension.ExportPolicy (System.ServiceModel.Description.MetadataExporter exporter, System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext context);
abstract member System.ServiceModel.Description.IPolicyExportExtension.ExportPolicy : System.ServiceModel.Description.MetadataExporter * System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext -> unit
override this.System.ServiceModel.Description.IPolicyExportExtension.ExportPolicy : System.ServiceModel.Description.MetadataExporter * System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext -> unit
Sub ExportPolicy (exporter As MetadataExporter, context As PolicyConversionContext) Implements IPolicyExportExtension.ExportPolicy

Parametry

exporter
MetadataExporter

MetadataExporterDo użycia podczas eksportowania zasad tego elementu powiązania.The MetadataExporter to be used when exporting the policy of this binding element.

context
PolicyConversionContext

PolicyConversionContextDo użycia podczas eksportowania zasad tego elementu powiązania.The PolicyConversionContext to be used when exporting the policy of this binding element.

Implementuje

Wyjątki

context to null.context is null.

Dotyczy