MetadataElement.PolicyImporters Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję importerów zasad, którzy określają import niestandardowych potwierdzeń zasad dotyczących powiązań.Gets a collection of policy importers that specifies the import of custom policy assertions about bindings.

public:
 property System::ServiceModel::Configuration::PolicyImporterElementCollection ^ PolicyImporters { System::ServiceModel::Configuration::PolicyImporterElementCollection ^ get(); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("policyImporters")]
public System.ServiceModel.Configuration.PolicyImporterElementCollection PolicyImporters { get; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("policyImporters")>]
member this.PolicyImporters : System.ServiceModel.Configuration.PolicyImporterElementCollection
Public ReadOnly Property PolicyImporters As PolicyImporterElementCollection

Wartość właściwości

PolicyImporterElementCollection

A PolicyImporterElementCollection , który określa Importowanie niestandardowych potwierdzeń zasad dotyczących powiązań.A PolicyImporterElementCollection that specifies the import of custom policy assertions about bindings.

Atrybuty

Uwagi

Importer zasad jest używany do wyszukiwania potwierdzeń niestandardowych zasad dotyczących funkcji powiązania, a także do dołączania niestandardowego elementu powiązania, który implementuje funkcje wymagane przez potwierdzenie.A policy importer is used to search custom policy assertions about binding features, as well as attach a custom binding element that implements the features the assertion requires.

Dotyczy