ServiceModelConfigurationElement.SetPropertyValueIfNotDefaultValue<T>(String, T) Metoda

Definicja

Ustawia wartość właściwości dla elementu konfiguracji, jeśli wartość nie jest wartością domyślną.Sets the property value for the configuration element if the value is not the default value.

protected:
generic <typename T>
 void SetPropertyValueIfNotDefaultValue(System::String ^ propertyName, T value);
protected void SetPropertyValueIfNotDefaultValue<T> (string propertyName, T value);
member this.SetPropertyValueIfNotDefaultValue : string * 'T -> unit
Protected Sub SetPropertyValueIfNotDefaultValue(Of T) (propertyName As String, value As T)

Parametry typu

T

Wartość właściwości.The property value.

Parametry

propertyName
String

Nazwa właściwości.The name of the property.

value
T

Wartość właściwości, która ma zostać ustawiona.The property value to be set.

Dotyczy