ServiceModelConfigurationElementCollection<ConfigurationElementType>.ContainsKey(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy ta kolekcja zawiera element konfiguracji z określonym kluczem.Returns a boolean value that indicates whether this collection contains a configuration element with the specified key.

public:
 virtual bool ContainsKey(System::Object ^ key);
public virtual bool ContainsKey (object key);
abstract member ContainsKey : obj -> bool
override this.ContainsKey : obj -> bool
Public Overridable Function ContainsKey (key As Object) As Boolean

Parametry

key
Object

Element konfiguracji, który ma zostać wyszukany w kolekcji.The configuration element to search for in the collection.

Zwraca

Boolean

trueJeśli kolekcja zawiera element konfiguracji z określonym kluczem; w przeciwnym razie false .true if the collection contains a configuration element with the specified key; otherwise, false.

Wyjątki

keyjest null lub puste.key is null or empty.

Dotyczy