ServiceModelExtensionElement.CopyFrom(ServiceModelExtensionElement) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość określonego elementu konfiguracji do tego elementu konfiguracji.Copies the content of the specified configuration element to this configuration element.

public:
 virtual void CopyFrom(System::ServiceModel::Configuration::ServiceModelExtensionElement ^ from);
public virtual void CopyFrom (System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionElement from);
abstract member CopyFrom : System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionElement -> unit
override this.CopyFrom : System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionElement -> unit
Public Overridable Sub CopyFrom (from As ServiceModelExtensionElement)

Parametry

from
ServiceModelExtensionElement

Element konfiguracji, który ma zostać skopiowany.The configuration element to be copied.

Wyjątki

from to null.from is null.

Plik konfiguracji jest tylko do odczytu.The configuration file is read-only.

Dotyczy