ServiceModelExtensionElement.SerializeElement(XmlWriter, Boolean) Metoda

Definicja

Zapisuje zawartość tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji.Writes the contents of this configuration element to the configuration file.

protected:
 override bool SerializeElement(System::Xml::XmlWriter ^ writer, bool serializeCollectionKey);
protected override bool SerializeElement (System.Xml.XmlWriter writer, bool serializeCollectionKey);
override this.SerializeElement : System.Xml.XmlWriter * bool -> bool
Protected Overrides Function SerializeElement (writer As XmlWriter, serializeCollectionKey As Boolean) As Boolean

Parametry

writer
XmlWriter

XmlWriterJest używany do zapisu w pliku konfiguracji.The XmlWriter that is used to write to the configuration file.

serializeCollectionKey
Boolean

trueAby serializować tylko właściwości klucza kolekcji; w przeciwnym razie false .true to serialize only the collection key properties; otherwise, false.

Zwraca

Boolean

trueJeśli jakiekolwiek dane zostały faktycznie zserializowane; w przeciwnym razie false .true if any data was actually serialized; otherwise, false.

Dotyczy