ServicesSection.Services Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie usługi skonfigurowane w tej sekcji.Gets all the services configured in this section.

public:
 property System::ServiceModel::Configuration::ServiceElementCollection ^ Services { System::ServiceModel::Configuration::ServiceElementCollection ^ get(); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsDefaultCollection)]
public System.ServiceModel.Configuration.ServiceElementCollection Services { get; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsDefaultCollection)>]
member this.Services : System.ServiceModel.Configuration.ServiceElementCollection
Public ReadOnly Property Services As ServiceElementCollection

Wartość właściwości

ServiceElementCollection

A ServiceElementCollection który zawiera wszystkie usługi skonfigurowane w tej sekcji.A ServiceElementCollection that contains all the services configured in this section.

Atrybuty

Dotyczy