StandardBindingElement.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę powiązania.Gets or sets the name of the binding.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("name", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey | System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsRequired)]
[System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)]
public string Name { get; set; }
[System.Configuration.ConfigurationProperty("name", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey)]
[System.Configuration.StringValidator(MinLength=0)]
public string Name { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("name", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey | System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsRequired)>]
[<System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)>]
member this.Name : string with get, set
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("name", Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.IsKey)>]
[<System.Configuration.StringValidator(MinLength=0)>]
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa powiązania.The name of the binding.

Atrybuty

Uwagi

Każde wystąpienie powiązania ma nazwę i przestrzeń nazw, które jednoznacznie identyfikują je w metadanych usługi.Each instance of a binding has a name and namespace that together uniquely identify it in the metadata of the service.

Dotyczy