TcpTransportElement Klasa

Definicja

Określa element konfiguracji, który powoduje, że kanał przesyła komunikaty w ramach transportu TCP, gdy jest on uwzględniony w niestandardowym powiązaniu.Specifies a configuration element that causes a channel to transfer messages on the TCP transport when it is included in a custom binding. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class TcpTransportElement sealed : System::ServiceModel::Configuration::ConnectionOrientedTransportElement
public sealed class TcpTransportElement : System.ServiceModel.Configuration.ConnectionOrientedTransportElement
type TcpTransportElement = class
    inherit ConnectionOrientedTransportElement
Public NotInheritable Class TcpTransportElement
Inherits ConnectionOrientedTransportElement
Dziedziczenie
Dziedziczenie

Uwagi

Ten element konfiguracji umożliwia utworzenie niestandardowego powiązania, które implementuje protokół transportowy TCP.This configuration element allows you to create a custom binding that implements the TCP transport protocol.

Konstruktory

TcpTransportElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TcpTransportElement.Initializes a new instance of the TcpTransportElement class.

Właściwości

BindingElementType

Pobiera Type obiekt, który reprezentuje niestandardowy element powiązania.Gets the Type object that represents the custom binding element.

ChannelInitializationTimeout

Pobiera lub ustawia maksymalny czas, przez który kanał może być w stanie inicjowania przed rozłączeniem.Gets or sets the maximum time the channel can be in the initialization status before being disconnected.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
ConfigurationElementName

Pobiera nazwę tego elementu konfiguracji.Gets the name of this configuration element.

(Odziedziczone po ServiceModelExtensionElement)
ConnectionBufferSize

Pobiera lub ustawia rozmiar buforu używany do przekazywania części serializowanego komunikatu w sieci z klienta lub usługi.Gets or sets the size of the buffer used to transmit a part of the serialized message on the wire from the client or service.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
ConnectionPoolSettings

Pobiera lub ustawia element konfiguracji, który określa dodatkowe ustawienia połączenia.Gets or sets a configuration element that specifies additional connection settings.

CurrentConfiguration

Pobiera odwołanie do wystąpienia najwyższego poziomu Configuration , które reprezentuje hierarchię konfiguracji, do której ConfigurationElement należy bieżące wystąpienie.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementInformation

Pobiera ElementInformation obiekt, który zawiera informacje, które nie są dostosowywane i funkcje ConfigurationElement obiektu.Gets an ElementInformation object that contains the non-customizable information and functionality of the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementProperty

Pobiera ConfigurationElementProperty obiekt, który reprezentuje ConfigurationElement sam obiekt.Gets the ConfigurationElementProperty object that represents the ConfigurationElement object itself.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
EvaluationContext

Pobiera ContextInformation obiekt dla ConfigurationElement obiektu.Gets the ContextInformation object for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ExtendedProtectionPolicy

Pobiera lub ustawia ExtendedProtectionPolicyElement wystąpienie zawierające ustawienia konfiguracji, które będą używane do ochrony rozszerzonej sesji.Gets or sets a ExtendedProtectionPolicyElement instance which contains the configuration settings to use for extended protection for a session.

HasContext

Pobiera wartość wskazującą, czy CurrentConfiguration Właściwość jest null .Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
HostNameComparisonMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy nazwa hosta jest używana do uzyskiwania dostępu do usługi podczas dopasowywania identyfikatora URI.Gets or sets a value that indicates whether the hostname is used to reach the service when matching on the URI.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
Item[ConfigurationProperty]

Pobiera lub ustawia właściwość lub atrybut tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property or attribute of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Item[String]

Pobiera lub ustawia właściwość, atrybut lub element podrzędny tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property, attribute, or child element of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ListenBacklog

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę kanałów, które mogą czekać na zaakceptowanie odbiornika.Gets or sets the maximum number of channels that can wait on the listener to be accepted.

LockAllAttributesExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAllElementsExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAttributes

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockElements

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockItem

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element jest zablokowany.Gets or sets a value indicating whether the element is locked.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ManualAddressing

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy użytkownik przejmuje kontrolę nad adresowaniem komunikatów.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the user takes control of message addressing.

(Odziedziczone po TransportElement)
MaxBufferPoolSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar puli buforów w bajtach.Gets or sets the maximum size, in bytes, of the buffer pool.

(Odziedziczone po TransportElement)
MaxBufferSize

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar buforu do użycia.Gets or sets the maximum size of the buffer to use.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
MaxOutputDelay

Pobiera lub ustawia maksymalny przedział czasu, przez który część komunikatu lub pełny komunikat mogą pozostawać w pamięci przed wysłaniem.Gets or sets the maximum interval of time that a part of a message or a full message can remain buffered in memory before being sent out.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
MaxPendingAccepts

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę oczekujących asynchronicznych wątków akceptujących, które są dostępne do przetwarzania przychodzących połączeń z usługą.Gets or sets the maximum number of pending asynchronous accept threads that are available for processing incoming connections on the service.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
MaxPendingConnections

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę oczekujących połączeń.Gets or sets the maximum number of pending connections.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
MaxReceivedMessageSize

Pobiera lub ustawia maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości (w bajtach), który może zostać odebrany.Gets or sets the maximum allowable message size, in bytes, that can be received.

(Odziedziczone po TransportElement)
PortSharingEnabled

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy włączone jest Udostępnianie portów TCP dla tego połączenia.Gets or sets a value that specifies whether TCP port sharing is enabled for this connection.

Properties

Pobiera ConfigurationPropertyCollection wystąpienie, które zawiera kolekcję ConfigurationProperty obiektów, które mogą być atrybutami lub ConfigurationElement obiektami tego elementu konfiguracji.Gets a ConfigurationPropertyCollection instance that contains a collection of ConfigurationProperty objects that can be attributes or ConfigurationElement objects of this configuration element.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
TeredoEnabled

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy jest włączona funkcja Teredo (technologia do adresowania klientów znajdujących się za zaporą).Gets or sets a value that specifies whether Teredo (a technology for addressing clients that are behind firewalls) is enabled.

TransferMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy komunikaty są buforowane, czy przesyłane strumieniowo przy użyciu transportu zorientowanego na połączenia.Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)

Metody

ApplyConfiguration(BindingElement)

Stosuje ustawienia określonego BindingElement do tego elementu konfiguracji.Applies the settings of the specified BindingElement to this configuration element.

CopyFrom(ServiceModelExtensionElement)

Kopiuje ustawienia z określonego elementu konfiguracji do tego elementu konfiguracji.Copies the settings from the specified configuration element to this configuration element.

CreateBindingElement()

Tworzy nowy obiekt elementu powiązania niestandardowego, którego właściwości są kopiowane z ustawień tego elementu konfiguracji.Creates a new custom binding element object whose properties are copied from the settings of this configuration element.

(Odziedziczone po TransportElement)
CreateDefaultBindingElement()

Zwraca obiekt elementu powiązania niestandardowego z wartościami domyślnymi.Returns a custom binding element object with default values.

(Odziedziczone po TransportElement)
DeserializeElement(XmlReader, Boolean)

Odczytuje dane XML z pliku konfiguracyjnego.Reads XML from the configuration file.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Equals(Object)

Porównuje bieżące ConfigurationElement wystąpienie do określonego obiektu.Compares the current ConfigurationElement instance to the specified object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetHashCode()

Pobiera unikatową wartość reprezentującą bieżące ConfigurationElement wystąpienie.Gets a unique value representing the current ConfigurationElement instance.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedAssemblyString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy zestawu.Returns the transformed version of the specified assembly name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedTypeString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy typu.Returns the transformed version of the specified type name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Init()

Ustawia ConfigurationElement obiekt do stanu początkowego.Sets the ConfigurationElement object to its initial state.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
InitializeDefault()

Służy do inicjowania domyślnego zestawu wartości dla ConfigurationElement obiektu.Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
InitializeFrom(BindingElement)

Inicjuje ten element konfiguracji powiązania z zawartością określonego elementu powiązania.Initializes this binding configuration element with the content of the specified binding element.

(Odziedziczone po ConnectionOrientedTransportElement)
IsModified()

Pobiera wartość określającą, czy ten element konfiguracji został zmodyfikowany.Gets a value that specifies whether this configuration element has been modified.

(Odziedziczone po ServiceModelExtensionElement)
IsReadOnly()

Pobiera wartość wskazującą, czy ConfigurationElement obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ConfigurationElement object is read-only.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ListErrors(IList)

Dodaje błędy nieprawidłowej właściwości w tym ConfigurationElement obiekcie i we wszystkich podelementach do listy zakończonych.Adds the invalid-property errors in this ConfigurationElement object, and in all subelements, to the passed list.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDeserializeUnrecognizedAttribute(String, String)

Pobiera wartość wskazującą, czy podczas deserializacji napotkano nieznany atrybut.Gets a value indicating whether an unknown attribute is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnDeserializeUnrecognizedElement(String, XmlReader)

Pobiera wartość wskazującą, czy nieznany element został napotkany podczas deserializacji.Gets a value indicating whether an unknown element is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnRequiredPropertyNotFound(String)

Zgłasza wyjątek, gdy wymagana właściwość nie zostanie znaleziona.Throws an exception when a required property is not found.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PostDeserialize()

Wywoływana po deserializacji.Called after deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PreSerialize(XmlWriter)

Wywoływana przed serializacji.Called before serialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Reset(ConfigurationElement)

Resetuje stan wewnętrzny tego obiektu elementu konfiguracji, w tym blokady i kolekcje właściwości.Resets the internal state of this configuration element object, including the locks and the properties collections.

(Odziedziczone po ServiceModelExtensionElement)
ResetModified()

Resetuje wartość IsModified() metody do false po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Resets the value of the IsModified() method to false when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SerializeElement(XmlWriter, Boolean)

Zapisuje zawartość tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji.Writes the contents of this configuration element to the configuration file.

(Odziedziczone po ServiceModelExtensionElement)
SerializeToXmlElement(XmlWriter, String)

Zapisuje zewnętrzne Tagi tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Writes the outer tags of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetPropertyValue(ConfigurationProperty, Object, Boolean)

Ustawia właściwość na określoną wartość.Sets a property to the specified value.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetPropertyValueIfNotDefaultValue<T>(String, T)

Ustawia wartość właściwości dla elementu konfiguracji, jeśli wartość nie jest wartością domyślną.Sets the property value for the configuration element if the value is not the default value.

(Odziedziczone po ServiceModelConfigurationElement)
SetReadOnly()

Ustawia IsReadOnly() Właściwość dla ConfigurationElement obiektu i wszystkie podelementy.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Unmerge(ConfigurationElement, ConfigurationElement, ConfigurationSaveMode)

Modyfikuje ConfigurationElement obiekt, aby usunąć wszystkie wartości, które nie powinny być zapisane.Modifies the ConfigurationElement object to remove all values that should not be saved.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)

Dotyczy

Zobacz też