UdpBindingElement.DuplicateMessageHistoryLength Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość maksymalnej liczby skrótów wiadomości używanych w elemencie konfiguracji transportu UDP.Gets or sets the value of the maximum number of message hashes used in a UDP transport configuration element.

public:
 property int DuplicateMessageHistoryLength { int get(); void set(int value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("duplicateMessageHistoryLength", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.IntegerValidator(MinValue=0)]
public int DuplicateMessageHistoryLength { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("duplicateMessageHistoryLength", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.IntegerValidator(MinValue=0)>]
member this.DuplicateMessageHistoryLength : int with get, set
Public Property DuplicateMessageHistoryLength As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość maksymalnej liczby użytych skrótów komunikatów.The value of the maximum number of message hashes used.

Atrybuty

Dotyczy