UdpBindingElement.InitializeFrom(Binding) Metoda

Definicja

Inicjuje ten element konfiguracji powiązania z zawartością określonego powiązania.Initializes this binding configuration element with the content of the specified binding.

protected public:
 override void InitializeFrom(System::ServiceModel::Channels::Binding ^ binding);
protected internal override void InitializeFrom (System.ServiceModel.Channels.Binding binding);
override this.InitializeFrom : System.ServiceModel.Channels.Binding -> unit
Protected Friend Overrides Sub InitializeFrom (binding As Binding)

Parametry

binding
Binding

Używane powiązanie.The binding used.

Dotyczy