UdpBindingElement.MaxPendingMessagesTotalSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą łączny rozmiar komunikatów, które zostały odebrane, ale nie zostały jeszcze usunięte z właściwości w elemencie powiązania UDP.Gets or sets a value that specifies the total size of messages that have been received but not yet removed from the property in a UDP binding element.

public:
 property long MaxPendingMessagesTotalSize { long get(); void set(long value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("maxPendingMessagesTotalSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.LongValidator(MinValue=0)]
public long MaxPendingMessagesTotalSize { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("maxPendingMessagesTotalSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.LongValidator(MinValue=0)>]
member this.MaxPendingMessagesTotalSize : int64 with get, set
Public Property MaxPendingMessagesTotalSize As Long

Wartość właściwości

Int64

Łączny rozmiar oczekujących komunikatów.The total size of pending messages.

Atrybuty

Dotyczy