UdpBindingElement.MaxRetransmitCount Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę ponownych prób dla elementu powiązania UDP.Gets or sets the maximum retransmit count for the UDP binding element.

public:
 property int MaxRetransmitCount { int get(); void set(int value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("maxRetransmitCount", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.IntegerValidator(MinValue=0)]
public int MaxRetransmitCount { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("maxRetransmitCount", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.IntegerValidator(MinValue=0)>]
member this.MaxRetransmitCount : int with get, set
Public Property MaxRetransmitCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna liczba ponownych transmisji.The maximum retransmit count.

Atrybuty

Dotyczy