UdpBindingElement.MulticastInterfaceId Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość karty sieciowej, która jest używana w elemencie powiązania UDP.Gets or sets the value of the network adapter that is used in a UDP binding element.

public:
 property System::String ^ MulticastInterfaceId { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("multicastInterfaceId", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.StringValidator]
public string MulticastInterfaceId { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("multicastInterfaceId", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.StringValidator>]
member this.MulticastInterfaceId : string with get, set
Public Property MulticastInterfaceId As String

Wartość właściwości

String

Wartość karty sieciowej, która jest używana w elemencie powiązania UDP.The value of the network adapter that is used in a UDP binding element.

Atrybuty

Dotyczy